Hukuk Fakültesi

HUK 201 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Borçlar Hukuku Genel Hükümler I
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
HUK 201
Güz
3
0
3
6

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Bu dersin amacı, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun Genel Hükümlerinin değerlendirilmesi, bilimsel ve yargısal kaynaklar ışığında borç ilişkisinin doğumu, hükümleri ve türlerinin irdelenmesidir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • • Borç ilişkisi ve borç kavramı ile borcun kaynaklarını açıklayabileceklerdir.
  • • Sözleşmelerin kurulması hüküm ve sonuç doğurmasına ilişkin bilgileri karşılaştırabileceklerdir.
  • • Temsil kurumunu, temsilin türleri hüküm ve sonuçlarını tanımlayabileceklerdir.
  • • Borçların ifa edilmesinin sonuçları ve üçüncü kişilere etkisi konularını tartışabileceklerdir.
  • • Sözleşmenin geçersiz olmasının yaptırımlarını sınıflandırabileceklerdir.
Ders Tanımı Bu dersin kapsamında Borçlar Kanunu ve Türk Borçlar Kanunu ile karşılaştırmalı olarak Borçlar Kanununun sistematiği, Borçlar Hukukunun kaynakları, borç ve borç ilişkisi, hakların türleri (alacak düzenleme hakları), sorumluluk kavramı, borç ilişkilerinin kaynakları, hukuki işlemlerden ve özellikle sözleşmeden doğan borçlar; sözleşmenin kurulması, tamamlanması ve değişen koşullara uyarlanması konuları okutulacaktır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Temel bilgiler, Borçlar Hukukunun konusu ve kaynakları Eren, s. 1-16.
2 Borç ve borç ilişkisinin kaynakları, sorumluluk kavramı Eren, s. 21- 45.
3 Hukuki işlemlerden ve sözleşmeden doğan borç ilişkileri, sözleşmenin konusu ve kurulması Eren, s. 46-112.
4 Sözleşme özgürlüğü ilkesi Eren, s. 113-226.
5 Sözleşmenin geçerlilik koşulları Eren, s. 227-466.
6 Ara sınav tekrarı
7 Ara sınav
8 Sözleşmelerde şekil ve sözleşmelerin yorumu Eren, s. 264-475.
9 Genel işlem şartları ve denetlenmesi Eren, s. 215- 222.
10 İrade ile irade açıklaması arasındaki uyumsuzluk Eren, s. 346- 423.
11 Borçlar Hukukunda temsil ve yetkisiz temsil Eren, s. 424- 459.
12 Haksız fiil kavramı ve kusura dayanan sorumluluk halleri Eren, s. 489- 613.
13 Kusursuz sorumluluk halleri Eren, s. 614- 838.
14 Sebepsiz zenginleşme Eren, s. 839- 904.
15 Dersin Gözden Geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı Fikret Eren: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, İstanbul 2010
Önerilen Okumalar/Materyaller Kemal Oğuzman, Turgut Öz: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, İstanbul2010; Haluk N. Nomer: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, İstanbul 2011;Ahmet M. Kılıçoğlu: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Ankara 2010

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
40
Final Sınavı
1
60
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
18
5
90
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
14
0
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
13
13
Final Sınavı
1
29
29
    Toplam
180

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1
Hukuk alanında terim, kavram ve ilkelere dair bilgiye sahiptir.
X
2

Hukuksal sorunları analitik ve bütünsel bir bakış açısıyla çözer.

X
3

Hukuk alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

X
4

Hukuk kuram ve uygulamasındaki gelişmeleri ulusal, uluslararası ve disiplinler arası boyutta izleyerek değerlendirir.

X
5

Toplumsal, mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincindedir.

X
6

Yaratıcı ve yenilikçi düşünerek, sorunların çözümü için sorumluluk alır.

X
7

Hukukun kaynaklarını, hukuk metodolojisinin sağladığı yöntemlerle yorumlar.

X
8

İnsan haklarına saygılı bir adalet anlayışı içinde demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ilkeleri ışığında hukuk kurallarını yorumlar ve uygular.

X
9

Yaşam boyu öğrenme yaklaşımı çerçevesinde, güncel bilimsel kaynaklara, yargı içtihatlarına hakimdir

X
10

Hukuk konularında, ilgili kişi ve kurumları yazılı ve sözlü olarak bilgilendirir.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak hukuk alanı ile ilgili güncel bilgileri ve mahkeme kararlarını izler, meslektaşları ile iletişim kurar (“European Language Portfolio Global Scale” Level B1) .

X
12

Hukuk alanının gerektiği düzeyde bilgisayar programları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır (“European Computer Driving Licence, Advanced Level”) .

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.