Hukuk Fakültesi

HUK 202 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Borçlar Hukuku Genel Hükümler II
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
HUK 202
Bahar
3
0
3
6

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli Karma
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Tartışma
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Bu dersin amacı, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu (“TBK”)'nun genel hükümlerinin değerlendirilmesi, bilimsel ve yargısal kaynaklar ışığında borç kaynaklarından haksız fiil ve sebepsiz zenginleşme hükümleri ile borç ilişkilerinde özellik arz eden hususların açıklanmasıdır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Haksız fiilin unsurlarını tanımlayabileceklerdir.
  • Farklı sorumluluk sebeplerini sınıflandırabileceklerdir.
  • Sorumluluk hukukunun uygulamadaki sorunlarını tartışabileceklerdir.
  • Borç ilişkilerinde özellik arz eden durumları açıklayabileceklerdir.
  • Borç ilişkilerinde taraf değişikliklerini açıklayabileceklerdir.
Ders Tanımı Bu dersin kapsamında, TBK ile doktrin ve yargı kararları çerçevesinde haksız fiilden doğan borçlar, sorumluluk türleri, zarar ve tazminat, sebepsiz zenginleşmeden doğan borçlar, borç ilişkilerinde özel durumlar, borçlu ve alacaklının birden fazla olması, borcun taraflarında değişiklik ele alınacaktır

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Haksız fiilden doğan borç ilişkileri-sorumluluk kavramı Oğuzman/Öz, “Genel Bakış”, Borçlar Hukuku Genel Hükümler C:2, 16. Bası, 2021, s. 1-40
2 Haksız fiilden doğan borç ilişkileri-haksız fiilin unsurları Oğuzman/Öz, “Kusura Dayanan Sorumluluk”, Borçlar Hukuku Genel Hükümler C:2, 16. Bası, 2021, s. 40-71
3 Haksız fiilden doğan borç ilişkileri-kusursuz sorumluluk Oğuzman/Öz, “Kusur Aramayan Sorumluluk Halleri”, Borçlar Hukuku Genel Hükümler C:2, 16. Bası, 2021, s. 192-265
4 Haksız fiilden doğan borç ilişkileri-kusursuz sorumluluk Oğuzman/Öz, “Kusur Aramayan Sorumluluk Halleri”, Borçlar Hukuku Genel Hükümler C:2, 16. Bası, 2021, s. 192-265
5 Haksız fiilden doğan borç ilişkileri-kusursuz sorumluluk Oğuzman/Öz, “Kusur Aramayan Sorumluluk Halleri”, Borçlar Hukuku Genel Hükümler C:2, 16. Bası, 2021, s. 192-265
6 Haksız fiilden doğan borç ilişkileri-zarar ve tazminat Oğuzman/Öz, “Kusura Dayanan Sorumluluk”, Borçlar Hukuku Genel Hükümler C:2, 16. Bası, 2021, s. 72-76, 118-146
7 Arasınav için tekrar
8 Haksız fiilden doğan borç ilişkileri-sorumluluk sebeplerinin çokluğu, ceza hukuku ile medeni hukuk arasındaki ilişki, zamanaşımı Oğuzman/Öz, “Birden Çok Sorumluluk Sebebi veya Birden Çok Sorumlu Bulunması”, Borçlar Hukuku Genel Hükümler C:2, 16. Bası, 2021, s. 301-320, 76-87
9 Sebepsiz zenginleşme-unsurları Oğuzman/Öz, “Sebepsiz Zenginleşme”, Borçlar Hukuku Genel Hükümler C:2, 16. Bası, 2021, s. 321-350, 361-381, 389-399
10 Sebepsiz zenginleşme-sebepsiz zenginleşme davası, kapsamı, zamanaşımı Oğuzman/Öz, “Sebepsiz Zenginleşme”, Borçlar Hukuku Genel Hükümler C:2, 16. Bası, 2021, s. 381-389, 351-361, 399-420
11 Borçların üçüncü kişilere etkileri Oğuzman/Öz, “Özellik Arz Eden Borç İlişkileri”, Borçlar Hukuku Genel Hükümler C:2, 16. Bası, 2021, s. 421-472
12 Borç ilişkilerinde özel durumlar Oğuzman/Öz, “Özellik Arz Eden Borç İlişkileri”, Borçlar Hukuku Genel Hükümler C:2, 16. Bası, 2021, s. 517-574
13 Borçlu ve alacaklının birden çok olması Oğuzman/Öz, “Özellik Arz Eden Borç İlişkileri”, Borçlar Hukuku Genel Hükümler C:2, 16. Bası, 2021, s. 473-516
14 Borç ilişkilerinde taraf değişiklikleri Oğuzman/Öz, “Borç İlişkilerinde Taraf Değişiklikleri”, Borçlar Hukuku Genel Hükümler C:2, 16. Bası, 2021, s. 575 vd.
15 Dersin Gözden Geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı

Oğuzman, Kemal/Öz, Turgut Borçlar Hukuku Genel Hükümler C:I, 19. Bası, İstanbul 2021, Vedat Kitapçılık, ISBN: 9786257421089

Önerilen Okumalar/Materyaller

Eren, Fikret, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 26.baskı, Yetkin Yayınları, Ankara 2021, ISBN: 9786050509465.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
40
Final Sınavı
1
60
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
60
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
5
70
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
5
0
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
26
26
Final Sınavı
1
26
26
    Toplam
170

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1
Hukuk alanında terim, kavram ve ilkelere dair bilgiye sahiptir.
X
2

Hukuksal sorunları analitik ve bütünsel bir bakış açısıyla çözer.

X
3

Hukuk alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

X
4

Hukuk kuram ve uygulamasındaki gelişmeleri ulusal, uluslararası ve disiplinler arası boyutta izleyerek değerlendirir.

X
5

Toplumsal, mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincindedir.

X
6

Yaratıcı ve yenilikçi düşünerek, sorunların çözümü için sorumluluk alır.

7

Hukukun kaynaklarını, hukuk metodolojisinin sağladığı yöntemlerle yorumlar.

8

İnsan haklarına saygılı bir adalet anlayışı içinde demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ilkeleri ışığında hukuk kurallarını yorumlar ve uygular.

9

Yaşam boyu öğrenme yaklaşımı çerçevesinde, güncel bilimsel kaynaklara, yargı içtihatlarına hakimdir

10

Hukuk konularında, ilgili kişi ve kurumları yazılı ve sözlü olarak bilgilendirir.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak hukuk alanı ile ilgili güncel bilgileri ve mahkeme kararlarını izler, meslektaşları ile iletişim kurar (“European Language Portfolio Global Scale” Level B1) .

X
12

Hukuk alanının gerektiği düzeyde bilgisayar programları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır (“European Computer Driving Licence, Advanced Level”) .

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.