Hukuk Fakültesi

HUK 203 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Ceza Hukuku Genel Hükümler I
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
HUK 203
Güz
3
0
3
5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Öğrencinin yeni ceza hukuku mevzuatına göre ceza hukukunun tanımı, tarihçesi, görevi ve ceza hukukuna egemen olan ilkeler ile ceza hukuku kaynaklarını öğrenme ve bunları yorumlama becerisi yanında suç genel teorisi ile suçun unsurlarından tipiklik ve hukuka aykırılık unsuru konusunda bilgi sahibi olması amaçlanmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • • Genel Olarak Ceza Hukuku Kavramı, Ceza Hukukunun Konusu ile Ceza Hukukunun Tarihi Gelişimini açıklayabilir.
  • • Ceza Hukuku Kaynaklarını ile Kanunilik İlkesini değerlendirebilir.
  • • Ceza Hukuku Kurallarının Uygulama Alanı ve Suçluların İadesini tartışabilir.
  • • Genel Olarak Suç Genel Teorisi ile Suç Kavramı ve Suçun Unsurlarını tanımlayabilir.
  • • Suçun Unsurlarından Tipe Uygun Fiil Konusunu açıklayabilir.
Ders Tanımı Ceza Hukukunda temel ilkeler ve sorumluluk esası ile başlayan ders, ceza hukukunun kaynakları, ceza hukukunun zaman, kişi ve yer yönünden uygulanması konularını ilk bölümde esas almakta, sonra suç genel teorisi üzerinde durulmaktadır. Bu noktada ceza ehliyeti, kast ve taksir kavramları, haksız tahrik, tekerrür, suçun unsurları, suça teşebbüs, suça iştirak ve suçların içtimaı önem arz eder

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin Tanımı ve Temel Kavramlar Veli Özer Özbek, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler (s. 37-82)
2 Ceza hukuku kavramı, konusu, ceza hukuku ilkeleri ve suç politikası, ceza hukukunun kaynakları, ceza kanunlarının güvence fonksiyonu (kanunilik ilkesi), ceza hukuku kurallarının yorumu Veli Özer Özbek, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler (s. 37-82)
3 Suçun Unsurları I Maddi suçların objektif nitelikteki unsurları Veli Özer Özbek, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler (s. 189-259)
4 Suçun Unsurları II Şekli suçların objektif nitelikteki unsurları Veli Özer Özbek, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler (s. 189-259)
5 Sübjektif nitelikteki Unsurlar Veli Özer Özbek, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler (s. 259-282)
6 Hukuka Aykırılık Veli Özer Özbek, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler (s. 283-286)
7 Hukuka Uygunluk Sebepleri: Kanun Hükmünü Yerine Getirme Veli Özer Özbek, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler (s. 286-305)
8 Hukuka Uygunluk Sebepleri: Meşru Savunma Veli Özer Özbek, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler (s. 305-318)
9 Hukuka Uygunluk Sebepleri: Hakkın Kullanılması Veli Özer Özbek, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler (s. 320-341)
10 Hukuka Uygunluk Sebepleri: İlgilinin Rızası Veli Özer Özbek, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler (s. 244-357)
11 Hukuka Uygunluk Sebeplerinde Sınırın Aşılması Veli Özer Özbek, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler (s. 361-364)
12 Kusurluluk Veli Özer Özbek, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler (s. 364-373)
13 Kusur Yeteneğini Etkileyen Haller Veli Özer Özbek, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler (s. 373-397)
14 Kusur Yeteneğini Etkileyen Haller Veli Özer Özbek, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler (s. 397-461)
15 Dersin Gözden Geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı
Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, Prof. Dr. Veli Özer Özbek, Doç. Dr. Koray Doğan, Dr. Öğr. Üyesi Pınar Bacaksız, Seçkin Yayıncılık, 2021, ISBN: 9789750271960
 
 
Önerilen Okumalar/Materyaller

Nur Centel, Hamide Zafer, Özlem Çakmut Türk Ceza Hukukuna Giriş, 10. Baskı, İstanbul 2017

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
40
Final Sınavı
1
60
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
60
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
2
28
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
27
27
Final Sınavı
1
47
47
    Toplam
150

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1
Hukuk alanında terim, kavram ve ilkelere dair bilgiye sahiptir.
X
2

Hukuksal sorunları analitik ve bütünsel bir bakış açısıyla çözer.

X
3

Hukuk alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

X
4

Hukuk kuram ve uygulamasındaki gelişmeleri ulusal, uluslararası ve disiplinler arası boyutta izleyerek değerlendirir.

X
5

Toplumsal, mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincindedir.

X
6

Yaratıcı ve yenilikçi düşünerek, sorunların çözümü için sorumluluk alır.

X
7

Hukukun kaynaklarını, hukuk metodolojisinin sağladığı yöntemlerle yorumlar.

X
8

İnsan haklarına saygılı bir adalet anlayışı içinde demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ilkeleri ışığında hukuk kurallarını yorumlar ve uygular.

X
9

Yaşam boyu öğrenme yaklaşımı çerçevesinde, güncel bilimsel kaynaklara, yargı içtihatlarına hakimdir

X
10

Hukuk konularında, ilgili kişi ve kurumları yazılı ve sözlü olarak bilgilendirir.

11

Bir yabancı dili kullanarak hukuk alanı ile ilgili güncel bilgileri ve mahkeme kararlarını izler, meslektaşları ile iletişim kurar (“European Language Portfolio Global Scale” Level B1) .

12

Hukuk alanının gerektiği düzeyde bilgisayar programları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır (“European Computer Driving Licence, Advanced Level”) .

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.