Hukuk Fakültesi

HUK 206 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Ticari İşletme Hukuku
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
HUK 206
Bahar
3
0
3
6

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli Çevrim içi
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Tartışma
Problem çözme
Olgu / Vaka çalışması
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Bu dersin temel hedefi ekonomik yaşamın merkezinde yer alan ticari işletme ve onunla ilgili kavram ve kişilerin tanıtılıp hukuki açıdan değerlendirmesinin yapılmasıdır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Ticaret hukunun temel ilkelerini açıklayabileceklerdir.
  • Ticari bir uyuşmazlıkta hangi hükümlerin uygulanacağını ve bunların sırasını kavrayabileceklerdir.
  • Ticari işletme ve esnaf işletmesi kavramlarını karşılaştırabileceklerdir
  • Tacirle olan ilişkisi yönünden bağımlı ve bağımsız tacir yardımcılarının hukuki konumlarını ve aralarındaki farklılıkları açıklayabileceklerdir.
  • Haksız rekabetin ilkelerini ve hukuki sonuçlarını değerlendirebileceklerdir.
Ders Tanımı Bu ders kapsamında öncelikle ticari işletme kavramı somutlaştırılarak, konusunu ticari işletmenin oluşturduğu hukuki işlemler ticari işletme devri örneğinde incelenecektir. Devamında ticari işletme hukukunun, ticari işletme kavramıyla birlikte diğer iki sütununu teşkil eden ticari iş ve tacir kavramları değerlendirilip bunlara bağlanan hukuki sonuçlar detaylı olarak incelenecektir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Ticaret Hukuku ve Türk Ticaret Kanunu’nun Tanıtımı, Temel Kavramlar Oruç Hami Şener, Ticari İşletme Hukuku Ders Kitabı, Ankara 2020, s.1-19.
2 Ticari İşletme Kavramı, Ticari İşletmede Merkez ve Şube Kavramı Oruç Hami Şener, Ticari İşletme Hukuku Ders Kitabı, Ankara 2020, s.1-19.
3 Ticari İş Kavramı Oruç Hami Şener, Ticari İşletme Hukuku Ders Kitabı, Ankara 2020, s.51-60.
4 Tacir Oruç Hami Şener, Ticari İşletme Hukuku Ders Kitabı, Ankara 2020, s.152-185.
5 Ticari İşletmenin Devri Oruç Hami Şener, Ticari İşletme Hukuku Ders Kitabı, Ankara 2020, s.19-27 .
6 Bir İşin Ticari İş Olmasının Hüküm ve Sonuçları Oruç Hami Şener, Ticari İşletme Hukuku Ders Kitabı, Ankara 2020,s.60-120.
7 Ara Sınav
8 Tacir Olmanın Önemli Hüküm ve Sonuçları Oruç Hami Şener, Ticari İşletme Hukuku Ders Kitabı, Ankara 2020, s.185-258.
9 Tacir Yardımcıları- Bağlı Tacir Yardımcıları Oruç Hami Şener, Ticari İşletme Hukuku Ders Kitabı, Ankara 2020, s.258-305.
10 Tacir Yardımcıları- Bağımsız Tacir Yardımcıları Oruç Hami Şener, Ticari İşletme Hukuku Ders Kitabı, Ankara 2020, s.306-442.
11 Ticaret Sicili Oruç Hami Şener, Ticari İşletme Hukuku Ders Kitabı, Ankara 2020, s.443- 495.
12 Ticaret Unvanı ve İşletme Adı Oruç Hami Şener, Ticari İşletme Hukuku Ders Kitabı, Ankara 2020, s.496-568.
13 Haksız Rekabet Oruç Hami Şener, Ticari İşletme Hukuku Ders Kitabı, Ankara 2020, s.605.
14 Ticari Davalar Oruç Hami Şener, Ticari İşletme Hukuku Ders Kitabı, Ankara 2020,s.120-152.
15 Dersin gözden geçirilmesi
16 Final sınavı

 

Ders Kitabı

Oruç Hami Şener, Ticari İşletme Hukuku Ders Kitabı, Seçkin, Ankara 2020, ISBN: 9789750263873

Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
40
Final Sınavı
1
60
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
60
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
3
42
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
40
40
Final Sınavı
1
50
50
    Toplam
180

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1
Hukuk alanında terim, kavram ve ilkelere dair bilgiye sahiptir.
X
2

Hukuksal sorunları analitik ve bütünsel bir bakış açısıyla çözer.

X
3

Hukuk alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

X
4

Hukuk kuram ve uygulamasındaki gelişmeleri ulusal, uluslararası ve disiplinler arası boyutta izleyerek değerlendirir.

X
5

Toplumsal, mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincindedir.

X
6

Yaratıcı ve yenilikçi düşünerek, sorunların çözümü için sorumluluk alır.

X
7

Hukukun kaynaklarını, hukuk metodolojisinin sağladığı yöntemlerle yorumlar.

X
8

İnsan haklarına saygılı bir adalet anlayışı içinde demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ilkeleri ışığında hukuk kurallarını yorumlar ve uygular.

X
9

Yaşam boyu öğrenme yaklaşımı çerçevesinde, güncel bilimsel kaynaklara, yargı içtihatlarına hakimdir

X
10

Hukuk konularında, ilgili kişi ve kurumları yazılı ve sözlü olarak bilgilendirir.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak hukuk alanı ile ilgili güncel bilgileri ve mahkeme kararlarını izler, meslektaşları ile iletişim kurar (“European Language Portfolio Global Scale” Level B1) .

X
12

Hukuk alanının gerektiği düzeyde bilgisayar programları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır (“European Computer Driving Licence, Advanced Level”) .

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.