Hukuk Fakültesi

HUK 207 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Uluslararası Kamu Hukuku
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
HUK 207
Güz
3
0
3
4

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli Karma
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Dersin amacı, uluslararası kamu hukukunun ana alanlarını uluslararası genel hukuk temel bilgisi ile birlikte tanıtmaktır. Uluslararası hukukun değişik alanlarında genel bilgi kazanımı ; araştırma çalışmalarıyla, uluslararası hukuk kaynaklarına ulaşabilme yeterliği ; uygulama çalışmaları eşliğinde, kazanılmış bilgiyi işlevsel olarak kullanılabilir düzeye getirmek derslerin hedefleri arasındadır. Ders metodu olarak, bilginin araştırma, tartışma ve uygulama çalışmaları ile pekiştirilmesi yöntemi tercih edilmiştir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Uluslararası hukukta devletlerin tanınması ve ardıllığını açıklayabilir.
  • Diplomatik ilişkiler ile konsolosluk ilişkilerinin yürütülmesinin temel prensiplerini sayar.
  • Uluslararası yaptırımlara dair örnekler verebilir.
  • Güç kullanımının koşul ve sınırlarını tespit edebilir.
  • Güncel uluslararası sorunlara uluslararası hukuk çerçevesinde getirilebilecek çözümleri tartışır.
  • Uygulamada uyuşmazlıklara önerilmiş olan çözümleri eleştirebilir.
Ders Tanımı Ders, uluslararası hukuk düzeninin kurucu unsurlarını, uluslararası hukuk kişileri arasındaki karşılıklı etki ilişkilerini dikkate alarak güncel gelişmelerle birlikte açıklamayı amaçlar. Uluslararası hukukun uluslararası ilişkilerdeki karmaşık olaylara doğru ve kapsamlı bir bakış arayışının zorunlu ve tamamlayıcı bir aracı olarak sunulması amacı, ders planı ve yöntemi seçiminde belirleyici olmuştur. Bu nedenle, uluslararası kamu hukuku genel dalı dersin ana içeriğini oluşturmakla birlikte, tamamlayıcı ve bütünleyici özellikleri nedeniyle, uluslararası kamu hukukunun her biri ana dal niteliğindeki başlıca alanları uluslararası kamu hukuku ders içeriğinde bulunmaktadır. Dersin usul hukukunu ilgilendiren bölümleri, seçilen ana dallar içinde, ilgili bölümler içinde işlenecektir (uyuşmazlıklara ilişkin mevcut çözüm mekanizmaları-uluslararası yargı organları ve başvuru koşulları gibi). Benzer şekilde, uluslararası örgütler, kuruluş sebeplerini oluşturan nedenlere bağlı kalınarak güncel gelişmeler ışığında değerlendirilecektir (Birleşmiş Milletler-uyuşmazlık kuralları ve denetimi-silahlı müdahale kuralları gibi).

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Uluslararası Hukuk temel kavramları, Uluslararası Hukuk düzeni, Uluslararası Hukuk hakkında teoriler (Lotus davası ışığında-Uluslararası sürekli Adalet Divanı, Lotus davası (“Affaire du «Lotus»”, “ The case of the S.S. «Lotus» ”), Seri A, Karar no. 9, 7 Eylül 1927). Melda SUR; Uluslararası Hukukun Esasları, Gözden Geçirilmiş 14. Baskı, Beta Yayıncılık, İstanbul 2020, s. 1-19.
2 Uluslararası Hukukun Kaynakları/ Uluslararası Hukuk ve İç Hukuk - Bölgesel Hukuk ilişkisi. Melda SUR; Uluslararası Hukukun Esasları, Gözden Geçirilmiş 14. Baskı, Beta Yayıncılık, İstanbul 2020, s. 19-105.
3 Uluslararası Hukuk kişileri ( Devlet, Uluslararası Topluluk, …)/Devlet Yetkisi (Yetki Kuramları). Melda SUR; Uluslararası Hukukun Esasları, Gözden Geçirilmiş 14. Baskı, Beta Yayıncılık, İstanbul 2020, s. 110-137.
4 Andlaşmalar Hukuku ( 23.05.1969 tarihli Viyana Sözleşmesi). Melda SUR; Uluslararası Hukukun Esasları, Gözden Geçirilmiş 14. Baskı, Beta Yayıncılık, İstanbul 2020, s. 21-83.
5 Devlet Kavramı (Tanıma- Ardıl olma ve Diplomasi ve Konsolosluk Hukuku)/Uluslararası Örgütler ( Birleşmiş Milletler Örgütü ve bölgesel örgütlenmeler- Avrupa Konseyi örneği). Melda SUR; Uluslararası Hukukun Esasları, Gözden Geçirilmiş 14. Baskı, Beta Yayıncılık, İstanbul 2020, s. 138-165.
6 Uluslararası Mahkemeler ( Uluslararası Adalet Divanı ışığında). Melda SUR; Uluslararası Hukukun Esasları, Gözden Geçirilmiş 14. Baskı, Beta Yayıncılık, İstanbul 2020, s. 204-210.
7 Uluslararası İnsan Hakları Hukuku ( İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına dair Sözleşme - Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi uygulamaları). İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına İlişkin Sözleşme’nin 1-15, 34-35. Maddelerinin okunması (http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_TUR.pdf) ; A.İ.H.M. İçihat veri tabanını inceleme (HUDOC): http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/Pages/search.aspx#
8 Konuların gözden geçirilmesi. SORULAR-TARTIŞMA
9 Ara Sınav
10 Devletlerin Uluslararası Sorumluluğu. Melda SUR; Uluslararası Hukukun Esasları, Gözden Geçirilmiş 14. Baskı, Beta Yayıncılık, İstanbul 2020, s. 277-290.
11 Milletlerarası Uyuşmazlıkların Barışçıl Çözüm Yolları (Diplomatik yollar, Uluslararası hakemlik). Melda SUR; Uluslararası Hukukun Esasları, Gözden Geçirilmiş 14. Baskı, Beta Yayıncılık, İstanbul 2020, s. 322-337.
12 Uluslararası Hukukta Güç Kullanımı ( Birleşmiş Milletler Şartı)/ Uluslararası Hukuk ve Silahlı Çatışmalar/İnsancıl hukuk kuralları. Melda SUR; Uluslararası Hukukun Esasları, Gözden Geçirilmiş 14. Baskı, Beta Yayıncılık, İstanbul 2020, s. 292-322.
13 Uluslararası Ceza Mahkemesi -ICC/CPI ( Roma Statüsü-1998). Melda SUR; Uluslararası Hukukun Esasları, Gözden Geçirilmiş 14. Baskı, Beta Yayıncılık, İstanbul 2020, s. 317-322.
14 Uluslararası Deniz Hukuku (1982 tarihli Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi-Karasuları/Kıta Sahanlığı/Açık Deniz). Melda SUR; Uluslararası Hukukun Esasları, Gözden Geçirilmiş 14. Baskı, Beta Yayıncılık, İstanbul 2020, s. 337-400.
15 Dersin gözden geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı

Melda SUR; Uluslararası Hukukun Genel Esasları, Gözden Geçirilmiş 14. Baskı, Beta Yayıncılık, İstanbul 2020.

ISBN: 9786052427583

 
Önerilen Okumalar/Materyaller -BROWNLİE Ian, Principles of Public International Law, Seventh Edition, London, Oxford University Press, 2008; -DAILLIER Patrick- PELLET Alain, Droit international public, Paris, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, 2002; -SUR Melda, Uluslararası Hukukun Esasları, İstanbul, Beta Yayınları, 2013, 6. Baskı ; -PAZARCI Hüseyin, Uluslararası hukuk, Ankara, Turhan Kitabevi, 2013. - BOZKURT Enver, M. Akif KÜTÜKÇÜ, Yasin POYRAZ, Devletler Hukuku, Yetkin Yayınları, 2013, 7. Baskı. - KURAN Selami, Uluslararası Deniz Hukuku, İstanbul, Türkmen Kitabevi, 2009, 3 Baskı. - Öğretim elemanı tarafından verilecek diğer okumalar. - İnternet üzerinden erişimi olan ve derslerde kullanılacak diğer kaynaklar: Birleşmiş Milletler Örgütü: http://www.un.org/en/ Birleşmiş Milletler Andlaşmaları Koleksiyonu : http://treaties.un.org/ Avrupa Konseyi: http://hub.coe.int/en/web/coe-portal Avrupa Konseyi Andlaşmaları: http://www.conventions.coe.int/?pg=/treaty/menutraites_fr.asp&nd=&lg=en Uluslararası Adalet Divanı: http://www.icj-cij.org/homepage/index.php Uluslararası Ceza Mahkemesi: http://www.icc-cpi.int/Pages/default.aspx Uluslararası Ceza Mahkemesi İçtihatları: http://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/situations%20and%20cases/Pages/situations%20and%20cases.aspx Amerikan İnsan Hakları Mahkemesi: http://www.corteidh.or.cr/index.php/en Amerikan İnsan Hakları Mahkemesi içtihat arama: http://www.corteidh.or.cr/index.php/en/jurisprudencia Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi: http://echr.coe.int Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtihat Arama (Hudoc): http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/Pages/search.aspx#{"documentcollectionid2":["GRANDCHAMBER","CHAMBER","DECISIONS"]} Dünya Ticaret Örgütü: http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/dispu_e.htm Uluslararası Hukuk Komisyonu http://www.un.org/law/ilc/ Uluslararası Kızılhaç Komitesi : http://www.icrc.org/eng/war-and-law/treaties-customary-law/geneva-conventions/index.jsp B.M. Uluslararası Hukuk Komisyonu : http://www.un.org/law/ilc/

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
40
Final Sınavı
1
60
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
60
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
0
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
27
27
Final Sınavı
1
45
45
    Toplam
120

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1
Hukuk alanında terim, kavram ve ilkelere dair bilgiye sahiptir.
X
2

Hukuksal sorunları analitik ve bütünsel bir bakış açısıyla çözer.

X
3

Hukuk alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

X
4

Hukuk kuram ve uygulamasındaki gelişmeleri ulusal, uluslararası ve disiplinler arası boyutta izleyerek değerlendirir.

X
5

Toplumsal, mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincindedir.

X
6

Yaratıcı ve yenilikçi düşünerek, sorunların çözümü için sorumluluk alır.

X
7

Hukukun kaynaklarını, hukuk metodolojisinin sağladığı yöntemlerle yorumlar.

X
8

İnsan haklarına saygılı bir adalet anlayışı içinde demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ilkeleri ışığında hukuk kurallarını yorumlar ve uygular.

X
9

Yaşam boyu öğrenme yaklaşımı çerçevesinde, güncel bilimsel kaynaklara, yargı içtihatlarına hakimdir

X
10

Hukuk konularında, ilgili kişi ve kurumları yazılı ve sözlü olarak bilgilendirir.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak hukuk alanı ile ilgili güncel bilgileri ve mahkeme kararlarını izler, meslektaşları ile iletişim kurar (“European Language Portfolio Global Scale” Level B1) .

12

Hukuk alanının gerektiği düzeyde bilgisayar programları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır (“European Computer Driving Licence, Advanced Level”) .

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.