Hukuk Fakültesi

HUK 304 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Medeni Usul Hukuku II
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
HUK 304
Bahar
3
0
3
5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli Karma
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Tartışma
Problem çözme
Olgu / Vaka çalışması
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Davada ispat, delillerin sunulması, davadaki özel durumlar, kanun yolları, geçici koruma tedbirleri, tahkim ve arabuluculuk konularında teorik ve uygulamaya dönük bilgilerin aktarılması amaçlanmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • İspat konusuna ilişkin temel bilgileri tartışabilir.
  • Ara kararlar, nihai kararlar ve kesin hüküm kavramlarını değerlendirebilir.
  • Geçici hukuki himaye tedbirlilerini sınıflandırabilir.
  • Kanun yolları sürecini tartışabilir.
  • Uyuşmazlıkların çözümünde devlet yargısı veya arabuluculuk gibi uyuşmazlık çözüm yöntemlerini analiz edebilir.
Ders Tanımı Davada ispat ve deliller, yargılama usulleri, kanun yolları, tahkim, geçici hukuki koruma tedbirleri, alternatif uyuşmazlık çözüm yolları bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 İspatın Konusu, İspatın Gerekli Olmadığı Haller Hakan Pekcanıtez/Oğuz Atalay/Muhammet Özekes: Medeni Usul Hukuku Ders Kitabı, 9. Bası, İstanbul, 2021, s.331-350
2 İspat Yükü, İspat Ölçüsü, İspat Türleri, Hukuka Aykırı Yollardan Elde Edilen Deliller Hakan Pekcanıtez/Oğuz Atalay/Muhammet Özekes: Medeni Usul Hukuku Ders Kitabı, 9. Bası, İstanbul, 2021, s. 350-368
3 Delil Türleri, Kesin Deliller Hakan Pekcanıtez/Oğuz Atalay/Muhammet Özekes: Medeni Usul Hukuku Ders Kitabı, 9. Bası, İstanbul, 2021, s. 372-403
4 Takdiri Deliller Hakan Pekcanıtez/Oğuz Atalay/Muhammet Özekes: Medeni Usul Hukuku Ders Kitabı, 9. Bası, İstanbul, 2021, s.403-434
5 KARAR VE HÜKÜM Hakan Pekcanıtez/Oğuz Atalay/Muhammet Özekes: Medeni Usul Hukuku Ders Kitabı, 9. Bası, İstanbul, 2021, s.434-467
6 Basit Yargılama Usulü, Kanun Yollarının Sınıflandırılması, Kanun Yolundan Feragat, Aleyhe Karar Verme Yasağı Hakan Pekcanıtez/Oğuz Atalay/Muhammet Özekes: Medeni Usul Hukuku Ders Kitabı, 9. Bası, İstanbul, 2021, s.468-482
7 Ara Sınav
8 İstinaf Kanun Yolu Hakan Pekcanıtez/Oğuz Atalay/Muhammet Özekes: Medeni Usul Hukuku Ders Kitabı, 9. Bası, İstanbul, 2021, s. 482-499
9 Temyiz Kanun Yolu Hakan Pekcanıtez/Oğuz Atalay/Muhammet Özekes: Medeni Usul Hukuku Ders Kitabı, 9. Bası, İstanbul, 2021, s.499-513
10 Yargılamanın İadesi Hakan Pekcanıtez/Oğuz Atalay/Muhammet Özekes: Medeni Usul Hukuku Ders Kitabı, 9. Bası, İstanbul, 2021, s. 513-521
11 Yargılama Giderleri ve Adli Yardım Hakan Pekcanıtez/Oğuz Atalay/Muhammet Özekes: Medeni Usul Hukuku Ders Kitabı, 9. Bası, İstanbul, 2021, s. 557-575
12 Geçici Hukuki Koruma Tedbirleri Hakan Pekcanıtez/Oğuz Atalay/Muhammet Özekes: Medeni Usul Hukuku Ders Kitabı, 9. Bası, İstanbul, 2021, s.575-604
13 Tahkim Hakan Pekcanıtez/Oğuz Atalay/Muhammet Özekes: Medeni Usul Hukuku Ders Kitabı, 9. Bası, İstanbul, 2021, s. 605-628
14 Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları Ve Bireysel Başvuru Hakan Pekcanıtez/Oğuz Atalay/Muhammet Özekes: Medeni Usul Hukuku Ders Kitabı, 9. Bası, İstanbul, 2021, s.628-651
15 Dersin gözden geçirilmesi
16 Final

 

Ders Kitabı

Hakan Pekcanıtez/Oğuz Atalay/Muhammet Özekes: Medeni Usul Hukuku Ders Kitabı, 9. Bası, İstanbul, 2021 ISBN: 9786257528153

Önerilen Okumalar/Materyaller

Hakan Pekcanıtez/Muhammet Özekes/Mine Akkan: Medeni Usul Hukuku Pratik Çalışmalar, 22. Bası, İstanbul, 2020 ISBN: 9786257293174

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
40
Final Sınavı
1
60
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
60
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
3
42
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
20
20
Final Sınavı
1
40
40
    Toplam
150

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1
Hukuk alanında terim, kavram ve ilkelere dair bilgiye sahiptir.
X
2

Hukuksal sorunları analitik ve bütünsel bir bakış açısıyla çözer.

X
3

Hukuk alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

X
4

Hukuk kuram ve uygulamasındaki gelişmeleri ulusal, uluslararası ve disiplinler arası boyutta izleyerek değerlendirir.

X
5

Toplumsal, mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincindedir.

X
6

Yaratıcı ve yenilikçi düşünerek, sorunların çözümü için sorumluluk alır.

X
7

Hukukun kaynaklarını, hukuk metodolojisinin sağladığı yöntemlerle yorumlar.

X
8

İnsan haklarına saygılı bir adalet anlayışı içinde demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ilkeleri ışığında hukuk kurallarını yorumlar ve uygular.

X
9

Yaşam boyu öğrenme yaklaşımı çerçevesinde, güncel bilimsel kaynaklara, yargı içtihatlarına hakimdir

X
10

Hukuk konularında, ilgili kişi ve kurumları yazılı ve sözlü olarak bilgilendirir.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak hukuk alanı ile ilgili güncel bilgileri ve mahkeme kararlarını izler, meslektaşları ile iletişim kurar (“European Language Portfolio Global Scale” Level B1) .

X
12

Hukuk alanının gerektiği düzeyde bilgisayar programları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır (“European Computer Driving Licence, Advanced Level”) .

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.