Hukuk Fakültesi

HUK 305 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Ortaklıklar Hukuku
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
HUK 305
Güz
3
0
3
4

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli Çevrim içi
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Ortaklıklar hukukuna hakim olan temel ilkeler, ortaklıklar hukukundaki güncel gelişmeler hakkında bilgi vermek.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Adi ortaklığın önemini, işlevini, işleyişini ve tabi olduğu hukuki rejimin inceleyebilirler.
  • Kollektif ve komandit ortaklıkların şahıs ortaklığı nitelikleri, sermaye ortaklıklarından farklılıklarını ve tabi oldukları hukuki rejimi belirleyebilirler.
  • Sermaye ortaklıklarının temel özelliklerini ve bunların şahıs ortaklıklarından farklı yönlerini açıklayabilirler.
  • Tek kişilik anonim ortaklığın önemini ve tabi olduğu kuralları, diğer ortaklık tiplerinden farklılığını tartışabilirler.
  • Anonim ortaklığın işleyişine ve denetimine hâkim olan kuralları tanımlayabilirler.
  • Limited ortaklığın temel yapısını, organlarının işleyişini, temsilini ve sona ermesini açıklayabilirler.
Ders Tanımı Ortaklık kavramı ve tarihi gelişimi; Türk hukuk sisteminde ortaklıklar ve bunların türleri; ortaklık ilişkisinde unsurlar; adi ortaklık; ticaret şirketlerine ilişkin genel hükümler; kollektif ortaklıklar; komandit ortaklıklar; anonim ortaklıklar; limited ortaklıklar

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Ortaklıklar hukukuna ilişkin genel bilgiler, tarihi gelişim, Türk hukuk sisteminde ortaklıklar ve çeşitli açılardan sınıflandırılmaları, ortaklık ilişkisinde unsurlar Ders kitapları; Ders notları.
2 Adi ortaklık; adi ortaklığın kuruluşu, ortaklar arasındaki ilişkiler, ortaklığın üçüncü kişiler ile ilişkileri, ortaklığın sona ermesi Ders kitapları; Ders notları.
3 Ticaret ortaklıklarının genel hükümleri; tüzel kişilik ve ehliyet, ortakların katılma payları, ortakların kişisel alacaklıları, ticaret ortaklıklarında birleşme, bölünme ve tür değiştirme Ders kitapları; Ders notları.
4 Ortaklıklar topluluğu; hâkim ve bağlı ortaklık kavramı, karşılıklı katılma, ortaklıklar topluluğunda sorumluluk rejimi ve ortaklıklar topluluğunun denetimi Ders kitapları; Ders notları.
5 Kollektif ve komandit ortaklık; kollektif ve komandit ortaklığın kuruluşu ve işleyişi, ortaklar arasında değişiklikler, ortaklığın sona ermesi ve tasfiye Ders kitapları; Ders notları.
6 Anonim ortaklık; anonim ortaklığın işleyişine ilişkin genel hükümler, tek kişi anonim ortaklığa ilişkin temel esaslar, anonim ortaklığın kuruluşu, kuruluş türleri ve işlemleri, kuruluştan doğan hukuki sorumluluk; Küçük sınav 1 Ders kitapları; Ders notları.
7 Ara sınav için tekrar
8 Ara sınav
9 Anonim ortaklığın organları; yönetim kurulunun oluşumu ve işleyişi, yönetim kurulu üyelerinin hukuki sorumluluğu, müdürler, müdürlerin görev ve yetkileri ile hukuki sorumlulukları; Anonim ortaklıkta bağımsız denetim, denetçi olabilecekler, denetimin yapılması, denetim raporu, denetçinin hukuki sorumluluğu Ders kitapları; Ders notları.
10 Anonim ortaklıkta genel kurulun işleyişi, genel kurul toplantılarının yapılması ve toplantıya davet, genel kurul kararlarının butlanı ve iptali; Ders kitapları; Ders notları.
11 Anonim ortaklıkta pay kavramı, pay sahibi ve hukuki durumu, pay sahibinin hakları ve borçları, nama ve hamiline yazılı pay senetlerine ilişkin esaslar, anonim ortaklık tarafından ihraç edilen diğer menkul değerler Ders kitapları; Ders notları.
12 Anonim ortaklık esas sözleşmesinin değiştirilmesi, esas sermaye artırımı, esas sermayenin dış kaynaklardan ve iç kaynaklardan artırımının tabi olduğu hükümler, rüçhan hakkı, imtiyazlı paylar ve imtiyazlı pay sahipleri özel kurulu, esas sermayenin azaltılması ve tabi olduğu hükümler Ders kitapları; Ders notları.
13 Limited ortaklık; limited ortaklığın tanımı ve nitelikleri, limited ortaklığın kuruluşu, limited ortaklıkta pay kavramı, limited ortaklık ortaklarının hakları ve borçları, esas sermaye payının devri Ders kitapları; Ders notları.
14 Limited ortaklığın organları ve işleyişi, ortaklar genel kurulu ve işleyişi, müdürler, müdür sıfatının kazanılması, müdürlerin hukuki sorumluluğu, limited ortaklığın sona ermesi ve tasfiye; Küçük sınav 2 Ders kitapları; Ders notları.
15 Dersin gözden geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı

Şener Oruç Hami, Teorik ve Uygulamalı Ortaklıklar Hukuku Ders Kitabı, Seçkin Yayınları, 2019, 4. Bası 

Önerilen Okumalar/Materyaller

Reha Poroy, Ünal Tekinalp, Ersin Çamoğlu: Ortaklıklar Hukuku I, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2021; Mehmet Bahtiyar: Ortaklıklar Hukuku, Beta Yayınevi, İstanbul 2021; Çağlar Manavgat, Feyzan Hayal Şehirali Çelik, İsmail Kırca: Anonim Şirketler Hukuku Cilt 1, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, Ankara 2013.; Reha Poroy, Ünal Tekinalp, Ersin Çamoğlu, Ortaklıklar Hukuku - II, 2019, 13. Baskı. 

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
40
Final Sınavı
1
60
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
60
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
3
42
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
5
0
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
10
10
Final Sınavı
1
20
20
    Toplam
120

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1
Hukuk alanında terim, kavram ve ilkelere dair bilgiye sahiptir.
X
2

Hukuksal sorunları analitik ve bütünsel bir bakış açısıyla çözer.

X
3

Hukuk alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

X
4

Hukuk kuram ve uygulamasındaki gelişmeleri ulusal, uluslararası ve disiplinler arası boyutta izleyerek değerlendirir.

X
5

Toplumsal, mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincindedir.

X
6

Yaratıcı ve yenilikçi düşünerek, sorunların çözümü için sorumluluk alır.

X
7

Hukukun kaynaklarını, hukuk metodolojisinin sağladığı yöntemlerle yorumlar.

X
8

İnsan haklarına saygılı bir adalet anlayışı içinde demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ilkeleri ışığında hukuk kurallarını yorumlar ve uygular.

X
9

Yaşam boyu öğrenme yaklaşımı çerçevesinde, güncel bilimsel kaynaklara, yargı içtihatlarına hakimdir

X
10

Hukuk konularında, ilgili kişi ve kurumları yazılı ve sözlü olarak bilgilendirir.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak hukuk alanı ile ilgili güncel bilgileri ve mahkeme kararlarını izler, meslektaşları ile iletişim kurar (“European Language Portfolio Global Scale” Level B1) .

X
12

Hukuk alanının gerektiği düzeyde bilgisayar programları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır (“European Computer Driving Licence, Advanced Level”) .

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.