Hukuk Fakültesi

HUK 306 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Kıymetli Evrak Hukuku
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
HUK 306
Bahar
3
0
3
4

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli Çevrim içi
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Tartışma
Problem çözme
Olgu / Vaka çalışması
Soru & Cevap
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilerin kıymetli evrak hukuku hakkında bilgi sahibi olmasını; uygulamada sıkça kullanılan ve ticaret hayatının önemli bir parçası olan kambiyo senetlerinin hukuki niteliğini ve işleyişinin kavranmasını sağlamaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Kıymetli evrak hukukundaki temel bilgileri tanımlayabileceklerdir.
  • Kıymetli evrakta ciroyu, cironun türlerini ve niteliğini açıklayabileceklerdir.
  • Kambiyo senedini ve unsurlarını açıklayabileceklerdir.
  • Ziya ve iptal prosedürünü analiz edebileceklerdir.
  • Poliçe, bono, çek kavramlarını tartışabileceklerdir.
Ders Tanımı Kıymetli evrak hukuku dersinde, kıymetli evrakın temel nitelikleri ve çeşitli bakımlardan sınıflandırılması, kıymetli evrak teorileri; nama, emre ve hamiline düzenlenen kıymetli evrakın özellikleri; kıymetli evrakın zıya ve iptali; police, bono (emre muharrer senet), bononun şekil şartları, bonoya uygulanacak poliçe hükümleri, emre yazılı ödeme vaadi; çek, çekin şekil şartları, devri, aval, ödenmesi, ödemeden kaçınma halinde hamilin müracaat hakları, zamanaşımı, sahte ve tahrif edilmiş çeke dair hükümler ders kapsamında ele alınmaktadır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Kıymetli Evrakın Tanımı, Unsurları ve İşlevleri Abuzer Kendigelen/İsmail Kırca, Kıymetli Evrak Hukuku, On İki Levha, 2021, s. 1-19.
2 Kıymetli Evrakın Sınıflandırılması Abuzer Kendigelen/İsmail Kırca, Kıymetli Evrak Hukuku, On İki Levha, 2021 s.19-55
3 Kıymetli Evrak Teorileri Abuzer Kendigelen/İsmail Kırca, Kıymetli Evrak Hukuku, On İki Levha, 2021 s.78-85
4 Kıymetli Evrakta Def’ iler Abuzer Kendigelen/İsmail Kırca, Kıymetli Evrak Hukuku, On İki Levha, 2021 s.85-123.
5 Kambiyo Senetlerine İlişkin Genel Hükümler ve Kambiyo Senetlerinin Ortak Özellikleri Abuzer Kendigelen/İsmail Kırca, Kıymetli Evrak Hukuku, On İki Levha, 2021 s.123-139.
6 Poliçe Kavramı, Unsurları, Poliçenin Bonodan Farkları Abuzer Kendigelen/İsmail Kırca, Kıymetli Evrak Hukuku, On İki Levha, 2021 s.139-162.
7 Ara Sınav
8 Bono Kavramı Abuzer Kendigelen/İsmail Kırca, Kıymetli Evrak Hukuku, On İki Levha, 2021 s.150-162.
9 Bononun Düzenlenmesi Abuzer Kendigelen/İsmail Kırca, Kıymetli Evrak Hukuku, On İki Levha, 2021 s.162-199.
10 Bononun Devri, Aval ve Ödeme Abuzer Kendigelen/İsmail Kırca, Kıymetli Evrak Hukuku, On İki Levha, 2021 s.199-245.
11 Bononun Ödenmemesi ve Buna Bağlı Sonuçlar Abuzer Kendigelen/İsmail Kırca, Kıymetli Evrak Hukuku, On İki Levha, 2021 s.247-268.
12 Çek Mevzuatı, Kavramı, Çekin Düzenlenmesi ve Devri. Abuzer Kendigelen/İsmail Kırca, Kıymetli Evrak Hukuku, On İki Levha, 2021 s.271-301.
13 Çekin Ödenmesi, Ödenmemesi ve Bunlara Bağlanan Sonuçlar. Abuzer Kendigelen/İsmail Kırca, Kıymetli Evrak Hukuku, On İki Levha, 2021 s.302-336.
14 Kıymetli Evrakın Ziyaı ve İptali Abuzer Kendigelen/İsmail Kırca, Kıymetli Evrak Hukuku, On İki Levha, 2021 s.55-70.
15 Dersin Gözden Geçirilmesi Kaynaklardan hazırlanılması
16 Final Sınavı Kaynaklardan hazırlanılması

 

Ders Kitabı

Abuzer Kendigelen/İsmail Kırca, Kıymetli Evrak Hukuku, On İki Levha, 5. Baskı, 2021, ISBN: 9786257528276.

Önerilen Okumalar/Materyaller

Sevilay Uzunallı/Ali Haydar Yıldırım, Uygulamalı Kıymetli Evrak Hukuku, 3.Baskı, 2021, ISBN: 9789750272523; Ünal Tekinalp/ Reha Poroy, Kıymetli Evrak Hukuku Esasları, Vedat Kitapçılık, 24. Baskı, 2021, ISBN: 9786257421157..

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
40
Final Sınavı
1
60
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
60
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
2
28
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
20
20
Final Sınavı
1
24
24
    Toplam
120

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1
Hukuk alanında terim, kavram ve ilkelere dair bilgiye sahiptir.
X
2

Hukuksal sorunları analitik ve bütünsel bir bakış açısıyla çözer.

X
3

Hukuk alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

X
4

Hukuk kuram ve uygulamasındaki gelişmeleri ulusal, uluslararası ve disiplinler arası boyutta izleyerek değerlendirir.

X
5

Toplumsal, mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincindedir.

X
6

Yaratıcı ve yenilikçi düşünerek, sorunların çözümü için sorumluluk alır.

X
7

Hukukun kaynaklarını, hukuk metodolojisinin sağladığı yöntemlerle yorumlar.

X
8

İnsan haklarına saygılı bir adalet anlayışı içinde demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ilkeleri ışığında hukuk kurallarını yorumlar ve uygular.

X
9

Yaşam boyu öğrenme yaklaşımı çerçevesinde, güncel bilimsel kaynaklara, yargı içtihatlarına hakimdir

X
10

Hukuk konularında, ilgili kişi ve kurumları yazılı ve sözlü olarak bilgilendirir.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak hukuk alanı ile ilgili güncel bilgileri ve mahkeme kararlarını izler, meslektaşları ile iletişim kurar (“European Language Portfolio Global Scale” Level B1) .

X
12

Hukuk alanının gerektiği düzeyde bilgisayar programları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır (“European Computer Driving Licence, Advanced Level”) .

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.