Hukuk Fakültesi

HUK 308 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Miras Hukuku
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
HUK 308
Bahar
3
0
3
5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli Karma
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Tartışma
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Bu dersin temel amacı, mirasbırakanın terekesinin akıbeti hakkında bilgiler vermektir. Miras hukukunun temel kavramları ve ilkeleri, yasal ve atanmış mirasçılık, ölüme bağlı tasarrufların türleri, mirasın geçmesi ve paylaştırılması konularında bilgiler verilmesi amaçlanmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Ders Tanımı Bu ders miras hukukunun temel kavram ve ilkeleri, mirasbırakan ve mirasçı kavramları (yasal mirasçı ve atanmış mirasçı ayrımı); yasal mirasçılık (zümre sistemi ve konuya ilişkin temel ilkeler, sağ kalan eşin mirasçılığı, evlatlığın mirasçılığı, devletin mirasçılığı), ölüme bağlı tasarruf kavramı ve türleri,saklı paylı mirasçılar, saklı paylar ve tenkis davası, mirasın geçmesi ve sonuçları; mirasın paylaştırılması konularını ele almaktadır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Miras Hukukunun Tanımı ve Fonksiyonu- Miras Hukukunun Düzenlenmesinde Göz Önünde Tutulan İlkeler ve Miras Hukukuna Dair Çeşitli Eğilimler- Miras Hukukunun Kaynakları Dural/Öz, s. 1-5; Öztan, s. 3-13
2 Miras Hukukuna Hakim Olan İlkeler- Miras Hukukunun Konusu ve Temel Kavramları Dural/Öz, s. 5-16; Öztan, s. 13-31
3 Mirasçılar-Yasal Mirasçı, Atanmış Mirasçı Ayrımı-Yasal Mirasçılar, Kan Hısımlarının Mirasçılığı ve Zümre Sistemi, Evlatlığın Mirasçılığı Dural/Öz, s 18-36; Öztan, s. 35-64
4 Sağ Kalan Eşin Mirasçılığı-Devletin Yasal Mirasçılığı Dural/Öz, s. 37-48;Öztan, s. 64-74
5 Ölüme Bağlı Tasarruf Kavramı ve Türleri-Ölüme Bağlı Tasarruf Yapabilme Ehliyeti-Şekli Anlamda Ölüme Bağlı Tasarruflar Dural/Öz, s. 50-137;Öztan, s. 165-215; s. 241-272
6 Maddi Anlamda Ölüme Bağlı Tasarrufların Türleri Dural/Öz, s. 137-218; Öztan, s. 273-332; s. 142-161
7 Ara Sınav
8 Ölüme Bağlı Tasarrufların Yorumu-Ölüme Bağlı Tasarrufların Hükümsüzlüğü DURAL, Mustafa/ÖZ, Turgut, “Ölüme Bağlı Tasarruflar” İkinci Kısım, Türk Özel Hukuku Cilt IV-Miras Hukuku s.218-234.
9 Saklı Paylı Mirasçılar, Saklı Pay Kavramı-Saklı Pay Oranları-Tasarruf Oranının Hesaplanması DURAL, Mustafa/ÖZ, Turgut, “Saklı Pay, Tasarruf Oranı, Tenkis, Denkleştirme” Üçüncü Kısım, Türk Özel Hukuku Cilt IV-Miras Hukuku s.235-275.
10 Tenkis Davası-Tenkise Tabi Kazandırmalar-Tenkiste Sıra-Tenkisi Özellik Taşıyan Bazı Kazandırmalar DURAL, Mustafa/ÖZ, Turgut, “Saklı Pay, Tasarruf Oranı, Tenkis, Denkleştirme” Üçüncü Kısım, Türk Özel Hukuku Cilt IV-Miras Hukuku s.275-318.
11 Mirasın Geçmesi-Mirasçı Olabilmek İçin Aranan Koşullar DURAL, Mustafa/ÖZ, Turgut, “Mirasın Geçmesi” Dördüncü Kısım, Türk Özel Hukuku Cilt IV-Miras Hukuku s.319-346
12 Mirasın Geçmesinin Sonuçları-Tereke Mallarının Korunması İçin Alınacak Önlemler-Mirasın Reddi-Resmi Defter Tutulmasını Talep-Resmi Tasfiye-Miras Sebebiyle İstihkak Davası DURAL, Mustafa/ÖZ, Turgut, “Mirasın Geçmesi” Dördüncü Kısım, Türk Özel Hukuku Cilt IV-Miras Hukuku s.347-391, “Mirasın Kazanılması” Beşinci Kısım, s. 392-449
13 Miras Ortaklığı-Mirasın Paylaştırılması DURAL, Mustafa/ÖZ, Turgut, “Mirasın Paylaştırılması” Altıncı Kısım, Türk Özel Hukuku Cilt IV-Miras Hukuku s.450-512.
14 Mirasın Paylaşılmasında Denkleştirme-Paylaşmanın Sonuçları, Pratik Çalışma DURAL, Mustafa/ÖZ, Turgut, “Mirasın Paylaştırılması” Altıncı Kısım, Türk Özel Hukuku Cilt IV-Miras Hukuku s.512-522.
15 Dersin gözden geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı

DURAL, Mustafa/ÖZ, Turgut: Türk Özel Hukuku Cilt IV-Miras Hukuku, 2019, ISBN:9789753682657.

Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
40
Final Sınavı
1
60
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
60
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
2
28
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
37
37
Final Sınavı
1
37
37
    Toplam
150

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1
Hukuk alanında terim, kavram ve ilkelere dair bilgiye sahiptir.
X
2

Hukuksal sorunları analitik ve bütünsel bir bakış açısıyla çözer.

X
3

Hukuk alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

X
4

Hukuk kuram ve uygulamasındaki gelişmeleri ulusal, uluslararası ve disiplinler arası boyutta izleyerek değerlendirir.

X
5

Toplumsal, mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincindedir.

6

Yaratıcı ve yenilikçi düşünerek, sorunların çözümü için sorumluluk alır.

7

Hukukun kaynaklarını, hukuk metodolojisinin sağladığı yöntemlerle yorumlar.

X
8

İnsan haklarına saygılı bir adalet anlayışı içinde demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ilkeleri ışığında hukuk kurallarını yorumlar ve uygular.

9

Yaşam boyu öğrenme yaklaşımı çerçevesinde, güncel bilimsel kaynaklara, yargı içtihatlarına hakimdir

10

Hukuk konularında, ilgili kişi ve kurumları yazılı ve sözlü olarak bilgilendirir.

11

Bir yabancı dili kullanarak hukuk alanı ile ilgili güncel bilgileri ve mahkeme kararlarını izler, meslektaşları ile iletişim kurar (“European Language Portfolio Global Scale” Level B1) .

12

Hukuk alanının gerektiği düzeyde bilgisayar programları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır (“European Computer Driving Licence, Advanced Level”) .

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.