Hukuk Fakültesi

HUK 310 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Sosyal Haklar
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
HUK 310
Güz/Bahar
3
0
3
4

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı İnsanın temel haklarını kullanabilmesinde sosyal hakların önem ve işlevinin kavranması, uluslararası metinler, Anayasa ve ulusal mevzuat ile uygulamada karşılaştırmalı incelenmesidir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Sosyal hakları ve insan hakları hukuku kapsamında önemini tanımlayabilecek,
  • Sosyal hakların insan hakları hukuku bağlamında tarihsel gelişimini tartışabilecek,
  • Sosyal haklarla ilgili uluslararası belgeleri, denetim ve yaptırım sistemlerini açıklayabilecek,
  • Ulusal hukukta sosyal hakların karşılığı kurum ve kurallar ile denetim ve yaptırımlarını irdeleyebilecek,
  • Sosyal hakların ilişkili olduğu temel hukuk alanları çerçevesinde uygulamayı tartışabileceklerdir.
Ders Tanımı Uluslararası ve ulusal hukukta sosyal haklarla ilgili düzenleme ve uygulamanın idelenmesidir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş İnsan hakları kavramı ve tarihsel gelişimi İlgili kaynaklar..
2 Sosyal haklar kavramı, İnsan hakları içinde yeri ve önemi, Temel haklarla ilişkisi İlgili kaynaklar..
3 Sosyal devlet ve sosyal haklar İlgili kaynaklar..
4 Sosyal Haklar alanında Uluslararası metinler İlgili kaynaklar..
5 Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Haklar Sözleşmesi(1)Kapsam ve içerik İlgili kaynaklar..
6 Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Haklar Sözleşmesi(2)Denetim Mekanizmaları İlgili kaynaklar..
7 Avrupa Sosyal Şartı(1)Kapsam ve içerik İlgili kaynaklar..
8 Avrupa Sosyal Şartı(2) Denetim mekanizmaları İlgili kaynaklar..
9 Ara Sınav İlgili kaynaklar..
10 Anayasal Sosyal Haklar İlgili kaynaklar..
11 Anayasa yargısında Sosyal Haklar İlgili kaynaklar..
12 Sosyal haklar ve İş Hukuku İlgili kaynaklar..
13 Sosyal haklar ve sosyal güvenlik hukuku İlgili kaynaklar..
14 Sosyal haklar ve sosyal devlet İlgili kaynaklar..
15 Dersin gözden geçirilmesi İlgili kaynaklar..
16 Final Sınavı İlgili kaynaklar..

 

Ders Kitabı

Ders notları ve Sunumlar(Blackboard)

 
Önerilen Okumalar/Materyaller

Yücel Dericiler, Ö. Sosyal Haklar ve İnsan Hakları Hukuku Çerçevesinde Devletin Yükümlülükleri, XII.Levha Yayınları, 2014; Bulut, N., Sanayi Devriminden Küreselleşmeye Sosyal Haklar, Oniki Levha Yayınları, Istanbul 2009;  ilgili hukuki kaynaklar, kitaplar, makaleler.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
20
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
60
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
32
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
5
5
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
15
15
Final Sınavı
1
20
20
    Toplam
120

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1
Hukuk alanında terim, kavram ve ilkelere dair bilgiye sahiptir.
X
2

Hukuksal sorunları analitik ve bütünsel bir bakış açısıyla çözer.

X
3

Hukuk alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

X
4

Hukuk kuram ve uygulamasındaki gelişmeleri ulusal, uluslararası ve disiplinler arası boyutta izleyerek değerlendirir.

X
5

Toplumsal, mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincindedir.

X
6

Yaratıcı ve yenilikçi düşünerek, sorunların çözümü için sorumluluk alır.

7

Hukukun kaynaklarını, hukuk metodolojisinin sağladığı yöntemlerle yorumlar.

X
8

İnsan haklarına saygılı bir adalet anlayışı içinde demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ilkeleri ışığında hukuk kurallarını yorumlar ve uygular.

X
9

Yaşam boyu öğrenme yaklaşımı çerçevesinde, güncel bilimsel kaynaklara, yargı içtihatlarına hakimdir

X
10

Hukuk konularında, ilgili kişi ve kurumları yazılı ve sözlü olarak bilgilendirir.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak hukuk alanı ile ilgili güncel bilgileri ve mahkeme kararlarını izler, meslektaşları ile iletişim kurar (“European Language Portfolio Global Scale” Level B1) .

12

Hukuk alanının gerektiği düzeyde bilgisayar programları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır (“European Computer Driving Licence, Advanced Level”) .

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.