Hukuk Fakültesi

HUK 401 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
İş Hukuku I
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
HUK 401
Güz
3
0
3
4

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Öğrencileri bireysel iş hukuku konusunda yeterli bilgi düzeyine ulaştırmak.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • İşçi, işveren, işyeri gibi temel bireysel iş hukuku kavramlarını açıklayabilecek;
  • Bireysel iş sözleşmesinin türleri, kurulması, sona ermesi; bu sözleşmeden doğan işveren ve işçi hak, borç ve yükümlülükleri hakkında detaylı bilgi sahibi olacak;
  • Çalışma koşulları ile ilgili nispi emredici hükümleri açıklayabilecek ve değerlendirebilecek;
  • Atipik çalışma koşulları da dahil, modern işletmesel ihtiyaçlar ile çalışanların haklarının dengede tutulabileceği sistemleri bilimsel düzeyde tartışabilecek;
  • İş hayatının denetimi ve cezai yaptırımlar konularında derin bilgi sahibi olacak;
Ders Tanımı İş hukuku dersi iki dönemde ayrı ayrı okutulmakla birlikte içerik olarak bireysel iş hukuku ile toplu iş hukuku ve sendikalar hukukunun bir kısmını hukukunu kapsamaktadır. Bu ilk dersin ana konusunu bireysel iş hukuku oluşturur. Bu kapsamda, iş hukukunun tarihsel gelişimi, iş hukukunun kaynakları, uygulanacağı işler, kişiler ve yerler, temel kavramlar, iş sözleşmesi, iş sözleşmesine taraf olanların borçları, iş sözleşmesinin sona ermesi ve sona ermenin sonuçları ve iş yargısı incelenmektedir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 İş hukukuna giriş, tarihsel gelişim ve iş hukukunun kaynakları
2 Bireysel iş hukukunun temel ilkeleri ve kavramları
3 Asıl işveren – alt işveren ilişkisi ve bu ilişkiden doğan sorumluluk
4 İş yasalarının kapsamı – Pratik çalışmalar
5 İş sözleşmesinin kurulması – İş sözleşmesinin türleri – İşyeri ve iş sözleşmesi devri
6 Konuların gözden geçirilmesi ve pratik çalışmalar
7 İş sözleşmesinden doğan borçlar
8 Ara sınav
9 Çalışma Koşulları Kavramı ve çalışma koşullarında esaslı değişiklik
10 İşverenin iş sözleşmesi yapma yükümlülükleri
11 İş sözleşmesinin Devri
12 İş sözleşmesinde ceza koşulu ve çalışma taahhüdü kararlaştırılması
13 İş Sözleşmesinin Sona Ermesi-Fesih dışı Sona erme sebepleri-süreli fesih
14 İş sözleşmesinin sona ermesi-İş Güvencesi-İşe iade
15 İş Sözleşmesinin Sona Ermesi- Haklı Nedenle Fesih
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı

Nuri Çelik-Nurşen Caniklioğlu-Talat Canbolat: İş Hukuku Dersleri, 33. Baskı, Beta Basım

 Sarper Süzek: İş Hukuku, 20. Baskı, Beta Basım

Önerilen Okumalar/Materyaller

Sarper Süzek: İş Hukuku, Ankara, 2017.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
40
Final Sınavı
1
60
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
60
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
1
16
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
1
10
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
15
15
Final Sınavı
1
30
30
    Toplam
119

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1
Hukuk alanında terim, kavram ve ilkelere dair bilgiye sahiptir.
X
2

Hukuksal sorunları analitik ve bütünsel bir bakış açısıyla çözer.

X
3

Hukuk alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

X
4

Hukuk kuram ve uygulamasındaki gelişmeleri ulusal, uluslararası ve disiplinler arası boyutta izleyerek değerlendirir.

X
5

Toplumsal, mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincindedir.

X
6

Yaratıcı ve yenilikçi düşünerek, sorunların çözümü için sorumluluk alır.

X
7

Hukukun kaynaklarını, hukuk metodolojisinin sağladığı yöntemlerle yorumlar.

X
8

İnsan haklarına saygılı bir adalet anlayışı içinde demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ilkeleri ışığında hukuk kurallarını yorumlar ve uygular.

X
9

Yaşam boyu öğrenme yaklaşımı çerçevesinde, güncel bilimsel kaynaklara, yargı içtihatlarına hakimdir

X
10

Hukuk konularında, ilgili kişi ve kurumları yazılı ve sözlü olarak bilgilendirir.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak hukuk alanı ile ilgili güncel bilgileri ve mahkeme kararlarını izler, meslektaşları ile iletişim kurar (“European Language Portfolio Global Scale” Level B1) .

12

Hukuk alanının gerektiği düzeyde bilgisayar programları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır (“European Computer Driving Licence, Advanced Level”) .

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.