Hukuk Fakültesi

HUK 402 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
İcra ve İflas Hukuku
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
HUK 402
Bahar
3
0
3
4

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Alınan mahkeme kararlarının icrası başta olmak üzere özel icra takip usullerinin de incelendiği bu derste iflas ve sonuçları ve tasfiyesinin de öğrencilerce içselleştirilmesi amaçlanmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Borçlunun borcunu ödememesi halinde alacaklının yürüteceği icra takibinin hukuka uygun biçimde yürütebilmenin esaslarını kavrama.
  • İflasa tabi olup da borcunu ödemeyen borçlu karşısında kullanılabilecek iflas hukukuna özgü müesseseler ve somut olayda en etkilisinin tercihi
Ders Tanımı İcra hukukunun kaynakları, icra teşkilatı, şikayet, icra harç ve giderleri, icra takibinin tarafları, ilamsız icra, genel haciz yolu, icra takibinin başlaması, takip talebi, ödeme emri ve kesinleşmesi, ödeme emrine itiraz, itirazın iptali davası ve itirazın kaldırılması, haciz safhası, paraya çevirme, paraların paylaştırılması, kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takip, kiralanan taşınmazın tahliyesi, ilamlı icra ve rehnin paraya çevrilmesi yolu, ihtiyati haciz. Bu konuları takiben iflas hukuku, konkordato, sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma yolu ile yeniden yapılandırılması, iptal davaları ve icra suçlarının genel esasları konuları dersin kapsamındadır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 İcra Hukuku Hakkında Genel Bilgiler ve İcra Teşkilatı İlgili kaynaklardan ve İcra ve İflas Kanunundan okunarak hazırlanılıp gelinecektir. Ders İİK ile yürütülmektedir
2 Şikayet İcra Harç ve Giderleri, Tebligat, Süreler, Tatil ve Talik Halleri, İcra Takibinin Tarafları ve Takip Yolunun Değiştirilmesi İlgili kaynaklardan ve İcra ve İflas Kanunundan okunarak hazırlanılıp gelinecektir. Ders İİK ile yürütülmektedir
3 Genel Haciz Yoluyla Takip, Takip Talebi, Ödeme Emri, İtiraz İtirazın İptali Davası, İtirazın Kesin ve Geçici Kaldırılması Menfi Tespit ve İstirdat Davaları, İcra Takibinin İptal ve Taliki, Mal Beyanı İlgili kaynaklardan ve İcra ve İflas Kanunundan okunarak hazırlanılıp gelinecektir. Ders İİK ile yürütülmektedir
4 Haciz, Hacze İştirak Hacizde İstihkak Prosedürü İlgili kaynaklardan ve İcra ve İflas Kanunundan okunarak hazırlanılıp gelinecektir. Ders İİK ile yürütülmektedir
5 Borcun Taksitle Ödenmesi, Satış İhalenin Feshi Paraların Paylaştırılması, Borç Ödemeden Aciz Vesikası İlgili kaynaklardan ve İcra ve İflas Kanunundan okunarak hazırlanılıp gelinecektir. Ders İİK ile yürütülmektedir
6 İhtiyati Hacizve Kambiyo Senetlere Özgü Haciz İlgili kaynaklardan ve İcra ve İflas Kanunundan okunarak hazırlanılıp gelinecektir. Ders İİK ile yürütülmektedir
7 İlamlı İcra ve Rehnin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip, Taşınır Rehninin Paraya Çevrilmesi İlgili kaynaklardan ve İcra ve İflas Kanunundan okunarak hazırlanılıp gelinecektir. Ders İİK ile yürütülmektedir
8 Arasınav Sınavda İİK kullanımı serbesttir.
9 Taşınmaz Rehninin (İpoteğin) Paraya Çevrilmesi İflas Hukuku, İflasa İlişkin Genel Bilgiler, İflas Organları, İflas Harç ve Giderleri, Genel Olarak İflas Sebepleri İlgili kaynaklardan ve İcra ve İflas Kanunundan okunarak hazırlanılıp gelinecektir. Ders İİK ile yürütülmektedir
10 Takipli İflas İlgili kaynaklardan ve İcra ve İflas Kanunundan okunarak hazırlanılıp gelinecektir. Ders İİK ile yürütülmektedir
11 Takipsiz İflas Sermaye Şirketlerinin İflası, İflasın Hukuki Sonuçları İlgili kaynaklardan ve İcra ve İflas Kanunundan okunarak hazırlanılıp gelinecektir. Ders İİK ile yürütülmektedir
12 İflas Tasfiyesi, İflasın Kaldırılması, Paraya ÇevirmePaylaştırma ve İflasın Kapanması Konkordato Hakkında Genel Bilgiler, Adi Konkordato (Konkordato Komiseri, Alacaklılar Toplantısı ve Kararı) İlgili kaynaklardan ve İcra ve İflas Kanunundan okunarak hazırlanılıp gelinecektir. Ders İİK ile yürütülmektedir
13 Adi Konkordato (Konkordatonun Ticaret Mahkemesinde İncelenmesi ve Tasdiki, Konkordatonun Hüküm ve Sonuçları, Konkordatonun Feshi) İflas İçi Konkordato, Sermaye Şirketleri ve Kooperatiflerin Uzlaşma Yoluyla Yeniden Yapılandırılması İlgili kaynaklardan ve İcra ve İflas Kanunundan okunarak hazırlanılıp gelinecektir. Ders İİK ile yürütülmektedir
14 İİK'na göre tasarrufun iptali davaları ve icra suçları Kanunla ve ilgili önceden dağıtılmış pratik çalışmaya hazırlanılarak gelinecektir
15 Genel pratik çalışma Kanunla ve ilgili önceden dağıtılmış pratik çalışmaya hazırlanılarak gelinecektir
16 Final Sınavda İİK kullanımı serbesttir.

 

Ders Kitabı

Baki Kuru: İcra ve İflas Hukuku Ders Kitabı, Ankara, 2016,Hakan Pekcanıtez/O.Atalay/M. Sungurtekin Özkan/M. Özekes : İcra ve İflas Hukuku, Ankara 2016.

Önerilen Okumalar/Materyaller

Hakan Pekcanıtez/Muhammed Özekes: İcra ve İflas Hukuku Temel Bilgiler, Ankara, 2016; Hakan Pekcanıtez/Muhammed Özekes: İcra ve İflas Hukuku Pratik Çalışmalar, Ankara, 2016.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
40
Final Sınavı
1
60
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
1
16
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
5
0
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
15
15
Final Sınavı
1
20
20
    Toplam
99

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1
Hukuk alanında terim, kavram ve ilkelere dair bilgiye sahiptir.
X
2

Hukuksal sorunları analitik ve bütünsel bir bakış açısıyla çözer.

X
3

Hukuk alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

X
4

Hukuk kuram ve uygulamasındaki gelişmeleri ulusal, uluslararası ve disiplinler arası boyutta izleyerek değerlendirir.

X
5

Toplumsal, mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincindedir.

X
6

Yaratıcı ve yenilikçi düşünerek, sorunların çözümü için sorumluluk alır.

X
7

Hukukun kaynaklarını, hukuk metodolojisinin sağladığı yöntemlerle yorumlar.

X
8

İnsan haklarına saygılı bir adalet anlayışı içinde demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ilkeleri ışığında hukuk kurallarını yorumlar ve uygular.

X
9

Yaşam boyu öğrenme yaklaşımı çerçevesinde, güncel bilimsel kaynaklara, yargı içtihatlarına hakimdir

X
10

Hukuk konularında, ilgili kişi ve kurumları yazılı ve sözlü olarak bilgilendirir.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak hukuk alanı ile ilgili güncel bilgileri ve mahkeme kararlarını izler, meslektaşları ile iletişim kurar (“European Language Portfolio Global Scale” Level B1) .

X
12

Hukuk alanının gerektiği düzeyde bilgisayar programları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır (“European Computer Driving Licence, Advanced Level”) .

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.