Hukuk Fakültesi

HUK 403 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Ceza Usul Hukuku I
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
HUK 403
Güz
3
0
3
4

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli Çevrim içi
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Ceza Muhakemesi Hukuku, bir suçun işlenip işlenmediği; işlenmişse, bunun kim tarafından işlenmiş olduğu ve yaptırımının ne olacağı sorununa çözüm getirmek amacıyla, kural olarak, Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre gerçekleştirilen iddia, savunma ve yargılama niteliğindeki bir dizi faaliyetle ilgilenir. Ceza Usul Hukuku dersinin amacı da, öğrencilerin maddi gerçeğin araştırılıp bulunmasını hedef alan ceza muhakemesi hukukunun temel ilkelerini, insan haklarına saygılı bir ceza hukuku yargılamasının kurallarını öğrenmelerini sağlamaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler; • Ceza muhakemesi hukukunu tanımlayabilir.
  • • Ceza muhakemesinin yürüyebilmesi için gerekli koşulları açıklayabilir.
  • Ceza muhakemesinin yürüyebilmesi için gerekli koşulları açıklayabilir.
  • • İnsan hakları ve insanlık onuru ile örtüşen bir ceza yargılaması için gerekli olan ilkeleri tartışabilir.
  • İnsan hakları ve insanlık onuru ile örtüşen bir ceza yargılaması için gerekli olan ilkeleri tartışabilir.
  • Ceza yargılamasının yürüyüşünü ve teşkilat yapısını açıklayabilir.
  • Maddi gerçeğin ortaya çıkarılması amacıyla elde edilen delillerin değerlendirilmesi yöntemlerini tartışabilir.
  • Ceza muhakemesi hukukunda koruma tedbirlerinin türlerini ve uygulama şartlarını birbiriyle karşılaştırabilir.
  • Ceza muhakemesinde yer alan soruşturma, ara muhakeme ve kovuşturma evresinde uygulanan işlemleri açıklayabilir.
Ders Tanımı Ders, ceza muhakemesi hukukunun temel ilkeleri ile başlamaktadır. Bu doğrultuda, insan haklarının korunması, kıyasın mümkün olması, muhakemenin hazırlanması, muhakemenin şekli ve ispata ilişkin ilkeler ön plana çıkar. Ceza muhakemesi kurallarının uygulama alanı, muhakeme engelleri, ceza muhakemesi işlemleri, muhakeme süjeleri, muhakemeye katılanlar, koruma tedbirleri, koruma tedbirleri nedeniyle tazminat, soruşturma, kovuşturma, uzlaşma ve müsadere, olağan ve olağanüstü kanun yolları ve yargılama giderleri bu ders kapsamında incelenmektedir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin Tanımı ve Temel Kavramlar Ders notunun ve kaynaklarının ilgili kısımları
2 Ceza muhakemesinin temel ilkeleri I Ders notunun ve kaynaklarının ilgili kısımları
3 Ceza muhakemesinin temel ilkeleri II Ders notunun ve kaynaklarının ilgili kısımları
4 Ceza muhakemesinin yürüyüşü: soruşturma evresi, ara muhakeme evresi ve kovuşturma evresi Ders notunun ve kaynaklarının ilgili kısımları
5 Ceza muhakemesi süjeleri Ders notunun ve kaynaklarının ilgili kısımları
6 Yargılama Makamı Ders notunun ve kaynaklarının ilgili kısımları
7 Tehlike tedbirleri I Ders notunun ve kaynaklarının ilgili kısımları
8 Tehlike tedbirleri II Ders notunun ve kaynaklarının ilgili kısımları
9 Adli Yakalama Ders notunun ve kaynaklarının ilgili kısımları
10 Gözaltına Alma Ders notunun ve kaynaklarının ilgili kısımları
11 Adli Kontrol ve Tutuklama Ders notunun ve kaynaklarının ilgili kısımları
12 Adli Arama Ders notunun ve kaynaklarının ilgili kısımları
13 El Koyma Ders notunun ve kaynaklarının ilgili kısımları
14 İletişimin Denetlenmesi Ders notunun ve kaynaklarının ilgili kısımları
15 Gizli Soruşturmacı Görevlendirilmesi ve Beden Muayenesi Ders notunun ve kaynaklarının ilgili kısımları
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı

Ceza Muhakemesi Hukuku, Prof. Dr. Veli Özer Özbek, Doç. Dr. Koray Doğan, Dr. Öğr. Üyesi Pınar Bacaksız, Seçkin Yayıncılık, 2021, ISBN: 9789750271984

Önerilen Okumalar/Materyaller

Feridun Yenisey, Ayşe Nuhoğlu, Ceza Muhakemesi Hukuku, 5. Baskı, İstanbul, 2017

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
40
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
1
60
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
60
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
0
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
10
0
Final Sınavı
1
25
25
    Toplam
73

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1
Hukuk alanında terim, kavram ve ilkelere dair bilgiye sahiptir.
X
2

Hukuksal sorunları analitik ve bütünsel bir bakış açısıyla çözer.

X
3

Hukuk alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

X
4

Hukuk kuram ve uygulamasındaki gelişmeleri ulusal, uluslararası ve disiplinler arası boyutta izleyerek değerlendirir.

X
5

Toplumsal, mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincindedir.

X
6

Yaratıcı ve yenilikçi düşünerek, sorunların çözümü için sorumluluk alır.

X
7

Hukukun kaynaklarını, hukuk metodolojisinin sağladığı yöntemlerle yorumlar.

X
8

İnsan haklarına saygılı bir adalet anlayışı içinde demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ilkeleri ışığında hukuk kurallarını yorumlar ve uygular.

X
9

Yaşam boyu öğrenme yaklaşımı çerçevesinde, güncel bilimsel kaynaklara, yargı içtihatlarına hakimdir

X
10

Hukuk konularında, ilgili kişi ve kurumları yazılı ve sözlü olarak bilgilendirir.

11

Bir yabancı dili kullanarak hukuk alanı ile ilgili güncel bilgileri ve mahkeme kararlarını izler, meslektaşları ile iletişim kurar (“European Language Portfolio Global Scale” Level B1) .

12

Hukuk alanının gerektiği düzeyde bilgisayar programları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır (“European Computer Driving Licence, Advanced Level”) .

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.