Hukuk Fakültesi

HUK 405 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Deniz Ticaret Hukuku
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
HUK 405
Güz
3
0
3
4

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilere deniz ticareti hukukunun ve sigorta hukukunun temel ilkelerini, ilgili mevzuatı ve içtihatları öğretmek, uygulamada karşılaşılabilecek sorunlarla ilgili pratik çalışmalar yaparak öğrencileri bilgilerini kullanmaya alıştırmaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;- Deniz Ticareti Hukukuna egemen olan ilkeleri belirlemek.
  • Gemi tanımı, geminin türleri, gemi niteliğinin kaybolması, geminin ayırıcı unsurları, gemi sicilleri, bağlama kütüğü, gemi üzerindeki ayni haklar üzerinde durmak.
  • Navlun sözleşmesi ve denizyoluyla yolcu taşıma sözleşmesi kavramları, bu sözleşmelerin tarafları, hak ve yükümlülükleri, sona ermeleri hakkında bilgi sahibi olmak.
  • Konişmentonun tanımı, türleri, hukuki işlevleri üzerinde durmak.
Ders Tanımı Deniz ticaret hukuku ve kaynakları hakkında genel bilgi. Gemi ve gemi tescil prosedürü, gemi mülkiyeti, kaptanın hakları ve sorumlukları, denizaşırı satış sözleşmeleri, navlun sözleşmeleri, konşimento, taşıyanın sorumluluğu, hususi ve müşterek avarya, kurtarma ve yardım, çatma, gemi rehni.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Türkiye’de denizcilik ve deniz ticareti hukukunun ulusal ve uluslararası kaynakları Önerilen kaynakların çalışılması
2 Gemi tanımı, türleri, gemi niteliğinin kaybolması, geminin ayırıcı unsurları. Önerilen kaynakların çalışılması, bir önceki derste alınan notların tekrar edilmesi
3 Gemi Sicilleri; Milli Gemi Sicili, Uluslararası Gemi Sicili, Bağlama Kütüğü. Önerilen kaynakların çalışılması, bir önceki derste alınan notların tekrar edilmesi
4 Donatma iştiraki, yapı ortaklığı. Önerilen kaynakların çalışılması, bir önceki derste alınan notların tekrar edilmesi
5 Deniz Ticareti sözleşmeleri; gemi kiralanması, deniz yoluyla eşya taşıma sözleşmeleri, deniz yoluyla yolcu taşıma sözleşmeleri. Önerilen kaynakların çalışılması, bir önceki derste alınan notların tekrar edilmesi
6 Kaptan, gemi adamlarının yeterliliği, gemi adamlarının Deniz İş Kanunundan doğan hakları. Önerilen kaynakların çalışılması, bir önceki derste alınan notların tekrar edilmesi
7 Pratik Çalışma
8 Ara Sınav
9 Deniz Ticareti sözleşmeleri; gemi kiralanması, zaman çarteri sözleşmesi, deniz yoluyla eşya taşıma sözleşmeleri, deniz yoluyla yolcu taşıma sözleşmeleri. Önerilen kaynakların çalışılması, bir önceki derste alınan notların tekrar edilmesi
10 Deniz yoluyla eşya taşıma (Navlun) sözleşmeleri Önerilen kaynakların çalışılması, bir önceki derste alınan notların tekrar edilmesi
11 Denizde taşıma senetleri (Konişmento vd.) Önerilen kaynakların çalışılması, bir önceki derste alınan notların tekrar edilmesi
12 Deniz yoluyla yolcu taşıma sözleşmeleri Önerilen kaynakların çalışılması, bir önceki derste alınan notların tekrar edilmesi
13 Müşterek Avarya Önerilen kaynakların çalışılması, bir önceki derste alınan notların tekrar edilmesi
14 Çatma, Kurtarma Önerilen kaynakların çalışılması, bir önceki derste alınan notların tekrar edilmesi
15 Gemi Alacakları Önerilen kaynakların çalışılması, bir önceki derste alınan notların tekrar edilmesi
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı KENDER Rayegan, ÇETİNGİL Ergon, YAZICIOĞLU, Emine, Deniz Ticaret Hukuku Temel Bilgiler, Cilt: 1 Beta Basım Dağıtım A.Ş. ,2014/ İstanbul
Önerilen Okumalar/Materyaller KANER, İnci Deniz, Deniz Ticareti Hukuku I ve II, İstanbul 2014, AYBAY Atilla, AYBAY Aydın, AYBAY Gündüz, AYBAY Rona; Deniz Hukuku, Denizciler, İşletmeciler ve Yöneticiler İçin, İstanbul, 1998 2. ÇAĞA, Tahir; Deniz Ticaret Hukuku I Giriş, Gemi Donatan ve Kaptan, Filiz Kitabevi, İstanbul 19953.ÇAĞA,Tahir; Deniz Ticaret Hukuku II Navlun Sözleşmesi, Beta basım yayım Dağıtım A.Ş.,7. Bası , Kasım 2004 ,İstanbul 4.ÇAĞA,Tahir; Deniz Ticaret Hukuku III Gemi ve Yük Alacaklısı Hakları ,Zamanaşımı , Deniz Hukukunda Cebri İcra, Arıkan Basım Yayım Dağıtım A.Ş.,Ocak 2005 ,İstanbul5. YAVAŞÇA Cemaleddin , Deniz Ticaret Hukuku Deniz Kazaları ve Deniz Sigortaları, Beta Basım Dağıtım A.Ş.,Aralık 19936.HILL Christopher, Maritime Law, Lloyd’s of London Pres Ltd., 19957.SCHOENBAUM Thomas, Admiralty and Maritime Law, West Publishing Co. 19948. SCHOFIELD John, Laytime and Demurrage , Lloyd’s Shipping Law Library, Fourth Edition ,20009. DAVIS Mark, Bareboat Charters , Lloyd’s Shipping Law Library, Fourth Edition ,200010. ROSE F.D. , General Average Law and Practice, Lloyd’s Shipping Law Library,199711. GASKELL Nicholas, ASARIOTIS Regina, BAATZ Yuonne, Bills of Lading : Law and Contracts , Lloyd’s Shipping Law Library,200012. HUDGES, Casebook on Carriage of Goods By Sea, Blackstone Press Limited, 199413. GRIME Robert, Shipping Law, Sweet&Maxwell ,Second Edition ,199114. GASKELL NJJ, DEBATTISTA C.,SWATTON RJ, Shipping Law , Pitman Publishing , Eighth Edition , 1995

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
40
Final Sınavı
1
60
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
60
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
0
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
25
25
Final Sınavı
1
30
30
    Toplam
103

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1
Hukuk alanında terim, kavram ve ilkelere dair bilgiye sahiptir.
X
2

Hukuksal sorunları analitik ve bütünsel bir bakış açısıyla çözer.

X
3

Hukuk alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

X
4

Hukuk kuram ve uygulamasındaki gelişmeleri ulusal, uluslararası ve disiplinler arası boyutta izleyerek değerlendirir.

X
5

Toplumsal, mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincindedir.

X
6

Yaratıcı ve yenilikçi düşünerek, sorunların çözümü için sorumluluk alır.

X
7

Hukukun kaynaklarını, hukuk metodolojisinin sağladığı yöntemlerle yorumlar.

X
8

İnsan haklarına saygılı bir adalet anlayışı içinde demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ilkeleri ışığında hukuk kurallarını yorumlar ve uygular.

X
9

Yaşam boyu öğrenme yaklaşımı çerçevesinde, güncel bilimsel kaynaklara, yargı içtihatlarına hakimdir

X
10

Hukuk konularında, ilgili kişi ve kurumları yazılı ve sözlü olarak bilgilendirir.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak hukuk alanı ile ilgili güncel bilgileri ve mahkeme kararlarını izler, meslektaşları ile iletişim kurar (“European Language Portfolio Global Scale” Level B1) .

X
12

Hukuk alanının gerektiği düzeyde bilgisayar programları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır (“European Computer Driving Licence, Advanced Level”) .

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.