Hukuk Fakültesi

HUK 484 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
İflâs Tasfiyesi ve Vergisel Sonuçları
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
HUK 484
Güz/Bahar
3
0
3
4

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı İflas tasfiyesi sürecinin ve iflasın vergisel sonuçlarının öğretilmesidir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler; - Tasfiye süreçleri içinde iflasın özellikleri ve farklılıklarını ayırır.
  • İflas sürecinde izlenen usuli işlemleri sıralayabilir.
  • İmtiyazlı alacaklarla diğer alacakların hukuki statüsünü karşılaştırır.
  • İflas organlarının yetkilerini açıklar.
  • İflas sürecinde başvurulabilecek yargısal yolları değerlendirir.
  • İflasın vergi alacaklarına etkilerini çözümler.
Ders Tanımı İflas sürecinin, bu süreçte yer alan öznelerin karşılıklı hak ve yetkilerinin, tasfiyede izlenecek sıranın ve vergi alacaklarının hukuki statüsünün öğretildiği derstir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 İflasın Hukuki Niteliği ve Kapsamı Aslan/Yılmaz/Taşpınar Ayvaz, s. 429-442
2 İflas Yolları Aslan/Yılmaz/Taşpınar Ayvaz, s. 442-476
3 İflasın Hukuki Sonuçları Aslan/Yılmaz/Taşpınar Ayvaz, s. 476-495
4 İflas Masasının Oluşumu ve Yönetimi Aslan/Yılmaz/Taşpınar Ayvaz, s. 495-508
5 Malların Satılması ve İflasın Kapanması Aslan/Yılmaz/Taşpınar Ayvaz, s. 508-531
6 Bankalar Kanununa Göre İflas Bankalar Kanunu (mevzuat.gov.tr) ve ilgili Yargıtay kararları
7 Ara Sınavı Öncesi Değerlendirme
8 Arasınav HUDOC veritabanı (hudoc.echr.coe.int)
9 Ortakların ve Temsilcilerin Hukuki Sorumluluğu
10 Konkordato ve iflas suçları Deynekli, “İflasın”, s 141-153
11 İmtiyazlı Alacakların Hukuki Statüsü Deynekli, “4949 Sayılı”, 192-204
12 İflasın İşçi Alacaklarına Etkisi Deynekli, “İşverenin”, sy 31-43
13 İflasın Vergi Alacaklarına Etkisi Bahçeci sy 975-1000
14 İflasın Vergi Alacaklarına Etkisi Bahçeci, sy 1000-1015
15 Final Sınavı Öncesi Değerlendirme
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı

Ramazan Arslan, Ejder Yılmaz, Sema Taşpınar Ayvaz, İcra ve İflas Hukuku, Yetkin yay 3. baskı

Önerilen Okumalar/Materyaller

Adnan Deynekli, İflasın Vergi Alacağının Tahsiline Etkisi, Yetkin yay, Ankara 1998

Barış Bahçeci İflas Masasının Kamu Alacağının Kaydını Reddetmesi Sorunu, Ankara Üniversitesi Huku Fakültesi Dergisi, Y 2015 S 4 s 975-105 (açık erişim)

Adnan Deynekli, İşverenin İflası veya İşyerine Yönelik Haciz Halinde İşçi Alacağının Önceliği Sorunu, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Y 2005 S 60, s 31-43 (açık erişim)

Adnan Deynekli, 4949 Sayılı Kanunla Değişik İcra ve İflas Kanununa Göre Adi ve Rehinli Alacakların Sırası, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Y 2005, S 1, s 192-204 (açık erişim).

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
20
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
20
Final Sınavı
1
60
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
2
40
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
60
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
1
15
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
10
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
20
20
Final Sınavı
1
25
25
    Toplam
118

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1
Hukuk alanında terim, kavram ve ilkelere dair bilgiye sahiptir.
X
2

Hukuksal sorunları analitik ve bütünsel bir bakış açısıyla çözer.

X
3

Hukuk alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

X
4

Hukuk kuram ve uygulamasındaki gelişmeleri ulusal, uluslararası ve disiplinler arası boyutta izleyerek değerlendirir.

X
5

Toplumsal, mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincindedir.

X
6

Yaratıcı ve yenilikçi düşünerek, sorunların çözümü için sorumluluk alır.

7

Hukukun kaynaklarını, hukuk metodolojisinin sağladığı yöntemlerle yorumlar.

X
8

İnsan haklarına saygılı bir adalet anlayışı içinde demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ilkeleri ışığında hukuk kurallarını yorumlar ve uygular.

X
9

Yaşam boyu öğrenme yaklaşımı çerçevesinde, güncel bilimsel kaynaklara, yargı içtihatlarına hakimdir

X
10

Hukuk konularında, ilgili kişi ve kurumları yazılı ve sözlü olarak bilgilendirir.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak hukuk alanı ile ilgili güncel bilgileri ve mahkeme kararlarını izler, meslektaşları ile iletişim kurar (“European Language Portfolio Global Scale” Level B1) .

X
12

Hukuk alanının gerektiği düzeyde bilgisayar programları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır (“European Computer Driving Licence, Advanced Level”) .

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.