Hukuk Fakültesi

HUK 485 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
İnsan Hakları Hukuku
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
HUK 485
Güz/Bahar
3
0
3
4

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı İnsan Hakları Hukukunun, hukuk düzeni içindeki etkileri hakkında bilgi sahibi olmak ve bir uygulama disiplini olan insan hakları hukukunda, edinilecek bilgiyi kullanılabilir düzeye getirmek dersin amacıdır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • • İnsan hakları kavramını ilişkide olduğu kamu özgürlükleri, hak, özgürlük, eşitlik vb. kavramlarla karşılaştırmalı olarak öğreneceklerdir
  • • Çağdaş demokratik toplumların ve bireyin başlıca kazanımları olan sivil ve siyasi haklar, sosyal haklar, grup hakları, ekonomik haklar, dayanışma hakları gibi hakları, ait oldukları kategorilerde tanıyacak ve bu hak tiplerinin bir insan hakkı olarak yerleri, önemleri ve işlevlerini kavrayacaklardır.
  • • İnsan haklarının uluslararası alanda kabul edilmiş sözleşmelerde nasıl ve ne içerikte yer aldığı ve korunduğu, koruma mekanizmalarının işleyişi konularında bilgi sahibi olacaklardır
  • • İnsan haklarının uygulamada korunur ve kullanılabilir olmasında ulusal hukuk ve yargı yerlerinin görev ve sorumluluğu, ulusal ve uluslararası hukukun haklar konusundaki görev ve sorumluluk paylaşımını öğrenmiş olacaklardır.
  • • Bireysel başvuru koşulları (kabuledilirlik ve esas yönünden inceleme şartları) konusunda bilgi sahibi olacaklardır
Ders Tanımı İnsan hakları hukukunun tarihsel gelişimi, temel klasik metinleri, uluslararası düzeydeki kaynakları, ulusal anlamda oluşturulmuş temel hakları koruma mekanizmaları ile uluslararası düzeyde çalışmalarda bulunan yargısal veya yargısal niteliği olmayan koruma mekanizmaları, işleyişleri bu dersin genel olarak içeriğini oluşturmaktadır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 İnsan Hakları Hukuku’nun tarihsel gelişimi; İnsan Hakları Hukuku’nda kavram sorunsalı. Prof. Dr. Halil Kalabalık, İnsan Hakları Hukuku, Kavram – Uygulama – Hak ve Ödevler Seçkin yayıncılık, Ocak 2013.
2 İnsan Hakları Hukuku’nun diğer hukuk dalları ve disiplinlerle ilişkisi; Ulusal ve uluslararası insan hakları hukukunun kaynakları. Avrupa İnsan Hakları ve Temel Haklar Sözleşmesi ( AİHS), Birleşmiş Milletler, Kişisel ve Siyasal Haklar Uluslararası Sözleşmesi (1966) ve BM Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Uluslararası Sözleşmesi (1966), TC Anayasası.
3 İnsan haklarının özellikleri (evrensellik, bireysellik, kişisellik, dokunulmazlık, devredilmezlik/vazgeçilmezlik…); Hakların sınıflandırılmasında temel yaklaşımlar; Sosyal, Ekonomik ve Kültürel Haklar. Avrupa İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına dair Sözleşme( AİHS), Birleşmiş Milletler, Kişisel ve Siyasal Haklar Uluslararası Sözleşmesi (1966) ve Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Uluslararası Sözleşmesi (1966).
4 İnsan hakları koruma mekanizmaları (1) http://www.un.org/fr/rights/ http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_TUR.pdf http://www.african-court.org/ http://www.corteidh.or.cr/index.php/en Bölge Mahkemeleri: Örnek, Afrika İnsan ve Halkların Hakları Şartı- Afrika İnsan Hakları Mahkemesi kurulmasına ılişkin Ek protokol.
5 İnsan hakları koruma mekanizmaları (2) BM İnsan hakları koruma mekanizmaları; yargısal olmayan kontrol yolları, BM ve Avrupa Konseyi Resmi internet sitesi.
6 Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvuru Anayasa 148. Madde; Anayasa Mahkemesi resmi web sitesi karar araştırma ve incelemesi ( 2 adet).
7 Pozitif yükümlülükler Prof. Dr. Sibel İnceoğlu, İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi ve Anayasa, Beta Yayıncılık, Ekim 2013, 3. Baskı, Bölüm: Devletin Pozitif Yükümlülükleri ve Dolaylı Yatay Etki; A. Şeref Gözübüyük, Feyyaz Gölcüklü, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Uygulaması, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İnceleme ve Yargılama Yöntemi, 10. Baskı, Turhan, Ankara, 2013, s. 392-409.
8 Arasınav
9 AİHS’ne genel bakış, 13, 14 ve 15. maddelerin incelenmesi AİHS ilgili maddeler:, İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi Cilt:1, Açıklama ve Önemli Kararlar, Prof. Dr. Osman Doğru, Dr. Atilla Nalbant,Ekim 2012, 1. Baskı; HUDOC Veri Tabanı.
10 AİHS 2 VE 3. MADDE İNCELEMESİ VE UYGULAMALARI AİHS ilgili maddeler:, İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi Cilt:1, Açıklama ve Önemli Kararlar, Prof. Dr. Osman Doğru, Dr. Atilla Nalbant, Ekim 2012, 1. Baskı; HUDOC Veri Tabanı
11 AİHS 5. VE 6. MADDE İNCELEMESİ VE UYGULAMALARI AİHS metni; A. Şeref Gözübüyük, Feyyaz Gölcüklü, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Uygulaması, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İnceleme ve Yargılama Yöntemi, 10. Baskı, Turhan, Ankara, 2013, s. 265-315 ;Sibel İnceoğlu, İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi Kararlarında Adil Yargılanma Hakkı Kamu ve Özel Hukuk Alanlarında Ortak Yargısal Hak ve İlkeler, Beta, 2013 Mart, 4. Baskı, Bölüm: 6. Madde; AİHS metni ve HUDOC veri tabanı üzerinden karar incelemesi.
12 AİHS 9.,10 ve 11. MADDE İNCELEMESİ VE UYGULAMALARI AİHS ilgili maddeler:, İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi Cilt:1, Açıklama ve Önemli Kararlar, Prof. Dr. Osman Doğru, Dr. Atilla Nalbant, Ekim 2012, 1. Baskı.
13 SUNUM
14 SUNUM
15 DÖNEMİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ
16 FİNAL

 

Ders Kitabı Prof. Dr. Halil Kalabalık, İnsan Hakları Hukuku, Kavram, Uygulama, Hak ve Ödevler, Seçkin, Ocak 2013.
Önerilen Okumalar/Materyaller İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi, Cilt:1 ve Cilt 2, Açıklama ve Önemli Kararlar, Prof. Dr. Osman Doğru, Dr. Atilla Nalbant Ekim 2012 / 1. Baskı; A. Şeref Gözübüyük, Feyyaz Gölcüklü, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Uygulaması, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İnceleme ve Yargılama Yöntemi, 10. Baskı, Turhan, Ankara, 2013 ; Prof. Dr. Osman Doğru, Dr. Atilla Nalbant, İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi, Açıklama ve Önemli Kararlar, Cilt:2; Mehmet Akif Etgü, Kamu Hukukunda Mülkiyet Hakkı ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Mülkiyet Hakkına Bakışı, On iki Levha Yayıncılık;.-HUDOC veri tabanı üzerinden karar incelemesi.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
3
30
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
10
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
16
256
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
0
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
3
17
51
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
10
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
20
20
Final Sınavı
1
30
30
    Toplam
367

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1
Hukuk alanında terim, kavram ve ilkelere dair bilgiye sahiptir.
X
2

Hukuksal sorunları analitik ve bütünsel bir bakış açısıyla çözer.

X
3

Hukuk alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

X
4

Hukuk kuram ve uygulamasındaki gelişmeleri ulusal, uluslararası ve disiplinler arası boyutta izleyerek değerlendirir.

X
5

Toplumsal, mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincindedir.

X
6

Yaratıcı ve yenilikçi düşünerek, sorunların çözümü için sorumluluk alır.

X
7

Hukukun kaynaklarını, hukuk metodolojisinin sağladığı yöntemlerle yorumlar.

X
8

İnsan haklarına saygılı bir adalet anlayışı içinde demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ilkeleri ışığında hukuk kurallarını yorumlar ve uygular.

X
9

Yaşam boyu öğrenme yaklaşımı çerçevesinde, güncel bilimsel kaynaklara, yargı içtihatlarına hakimdir

X
10

Hukuk konularında, ilgili kişi ve kurumları yazılı ve sözlü olarak bilgilendirir.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak hukuk alanı ile ilgili güncel bilgileri ve mahkeme kararlarını izler, meslektaşları ile iletişim kurar (“European Language Portfolio Global Scale” Level B1) .

X
12

Hukuk alanının gerektiği düzeyde bilgisayar programları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır (“European Computer Driving Licence, Advanced Level”) .

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.