Hukuk Fakültesi

LAW 470 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Avrupa Birliği Hukuku
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
LAW 470
Güz/Bahar
3
0
3
6

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli Karma
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Bu ders, Avrupa Birliği ("AB") kurumlarını ve maddi hukukunu tanıtmayı amaçlayan bir derstir. Öğrenciler, bu derste AB'nin kurumsal yapısı, işleyişi, üyelik süreci, Türkiye-AB ilişkilerinin hukuki boyutu ve serbest dolaşım hakkında bilgi sahibi olacaklardır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • AB hukuku alanı ile ilgili sorunları çözebilmek için yeterli kuramsal bilginin yanısıra yasal metodoloji bilgisini de edinmiş olacaklardır.
  • AB hukukunun temel alanlarındaki güncel mevzuatı öğreneceklerdir.
  • AB hukukunun rolü ve üstünlüğü hakkında derin bir kavrayışa sahip olacaklardır.
  • AB hukuku ve diğer akademik disiplinler arasındaki ilişkiyi kavrayacaklardır.
  • AB hukuk sistemi ile serbest dolaşım başta olmak üzere AB Hukukunun temel alanlarına ilişkin Adalet Divanı içtihatlarını tartışacaklardır.
Ders Tanımı AB'nin kurucu antlaşmaları, AB müktesebatı, AB kurumları ve Adalet Divanı ağırlıklı olmak üzere AB hukukunun ve yasal süreçlerin incelenmesi, AB ile üye ülkeler arasındaki ilişkilerin hukuki boyutu.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş Ders notları
2 Tarihçe ve Avrupa Bütünleşmesinin Genel Yapısı: Derinleşme ve Genişleme Craig, Paul / de Burca, Grainne, EU Law: Text, Cases and Materials, 6th ed., Oxford University Press, 2015, s. 1-27; Ders notları.
3 Türkiye-AB İlişkilerinin Hukuki Boyutu Göçmen, İlke, "The Freedom of Establishment and To Provide Services: A Comparison of the Freedoms in European Union Law and Turkey-EU Association Law", Ankara Law Review, 2011; Ders notları.
4 AB’nin Kurumsal Yapısı, Asli Kurumlar Craig/de Burca, s. 30-71; Ders notları.
5 AB’de yetki; AB’de karar alma; AB hukukunun kaynakları Craig/de Burca, s. 73-160, Ders notları.
6 AB hukuk düzeni; AB hukukunun temel doktrinleri Craig/de Burca, s.184-277, 429-606; Ders notları.
7 İç Pazar' ın Tarihçesi, Yapısı ve Temel İlkeleri Craig/de Burca, s. 607-636, Ders notları.
8 Malların serbest dolaşımı – I Craig/de Burca, s. 638-663; Ders notları.
9 Ara Sınav
10 Malların serbest dolaşımı - II Craig/de Burca, s. 665-695; Ders notları.
11 Malların serbest dolaşımı – III Craig/de Burca, s. 695-718; Ders notları.
12 Kişilerin ve Hizmetlerin Serbest Dolaşımı – I Craig/de Burca, s. 744-765; Ders notları.
13 Kişilerin ve Hizmetlerin Serbest Dolaşımı – II Craig/de Burca, s. 794-851; Ders notları.
14 Kişilerin ve Hizmetlerin Serbest Dolaşımı – III Craig/de Burca, s. 765-770;Ders notları.
15 Sermayenin Serbest Dolaşımı Craig/de Burca, s. 721-725; Ders notları.
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı

 Craig, Paul / de Burca, Grainne, EU Law: Text, Cases and Materials, 6. Bs., Oxford University Press, 2015

Önerilen Okumalar/Materyaller

Foster, Nigel, EU Treaties & Legislation, Oxford, 2017; Homewood, Matthew J., Concentrate EU Law, 5th ed., Oxford, 2016.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
40
Final Sınavı
1
60
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
60
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
3
48
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
34
34
Final Sınavı
1
50
50
    Toplam
180

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1
Hukuk alanında terim, kavram ve ilkelere dair bilgiye sahiptir.
X
2

Hukuksal sorunları analitik ve bütünsel bir bakış açısıyla çözer.

X
3

Hukuk alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

X
4

Hukuk kuram ve uygulamasındaki gelişmeleri ulusal, uluslararası ve disiplinler arası boyutta izleyerek değerlendirir.

X
5

Toplumsal, mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincindedir.

6

Yaratıcı ve yenilikçi düşünerek, sorunların çözümü için sorumluluk alır.

X
7

Hukukun kaynaklarını, hukuk metodolojisinin sağladığı yöntemlerle yorumlar.

X
8

İnsan haklarına saygılı bir adalet anlayışı içinde demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ilkeleri ışığında hukuk kurallarını yorumlar ve uygular.

X
9

Yaşam boyu öğrenme yaklaşımı çerçevesinde, güncel bilimsel kaynaklara, yargı içtihatlarına hakimdir

X
10

Hukuk konularında, ilgili kişi ve kurumları yazılı ve sözlü olarak bilgilendirir.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak hukuk alanı ile ilgili güncel bilgileri ve mahkeme kararlarını izler, meslektaşları ile iletişim kurar (“European Language Portfolio Global Scale” Level B1) .

X
12

Hukuk alanının gerektiği düzeyde bilgisayar programları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır (“European Computer Driving Licence, Advanced Level”) .

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.