Hukuk Fakültesi

PSIR 240 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Çağdaş Uluslararası İlişkiler Tarihi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
PSIR 240
Güz/Bahar
3
0
3
5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Modern çağlarda uluslararası ilişkiler sisteminde büyük güçlerin yükseliş ve düşüşlerini incelemek.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Habsburg İspanyası, Bourbon ve sonrasındaki Napolyon Fransası, Victoria dönemi Britanyası ve Wilhelm Almanyası gibi Avrupalı Büyük Güçlerin, siyasi, askeri ve ekonomik anlamda güçlü ve zayıf yanlarını tanımlayabilecektir.
  • Uluslararası İlişkiler tarihindeki finansal, askeri ve diplomatik “devrimler” ile Orta ve Batı Avrupa’da seküler ‘realpolitik’in ve ulus-devletlerin yükselen gücünün tarihsel gelişimini ana hatlarıyla açıklayabilecektir.
  • Kökenleri Birinci Dünya Savaşı sonrası imzalanan barış anlaşmalarında yatan revizyonizmi, “1815 Viyana ve 1919 Paris Düzenleri”ni karşılaştırarak çözümleyebilecektir.
  • Totaliter rejimlerin politik ve askeri yükselişini, Batı demokrasilerinin görece düşüşünü ve iki savaş arası dönemdeki “yatıştırma politikası” ile Milletler Cemiyeti’nin başarısızlığını tartışabilecektir.
  • İkinci Dünya Savaşı sonrasında Avrupalı Büyük Güçler’in zayıflamasını, “Soğuk Savaş”ın ortaya çıkışını ve farklı dönemlerini ve iki süper gücün güçlerini ve büyük krizlerdeki küresel pozisyonlarını tartışabilecektir.
  • ABD’nin 1980’lerdeki ekonomik ve askeri meydan okumasının sonucunda Sovyetler Birliği’nin çöküşünün, Soğuk Savaş’ın ve iki kutuplu uluslararası ilişkiler sisteminin sona ermesinin nedenlerini değerlendirebilecektir.
Ders Tanımı “Çağdaş Uluslararası İlişkiler Tarihi” dersi, devletlere, uluslara, uluslararası siyasete, karar alıcılara ve onların çağlar boyunca yaşadığı etkileşim ve anlaşmazlıklara odaklanır. Devletlerarası veya sınırlar ötesi ilişkileri inceleyen bir tarih çalışmasıdır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse ve ders materyaline giriş
2 Habsburg Hanedanlığı’nın Avrupa’da Hegemonya Çabaları, “Otuz Yıl Savaşları” ve “Vestfalya Düzeni” Paul Kennedy, “Strategy and Economics in the Preindustrial World” in The Rise and Fall of the Great Powers, Economic Change and Military Conflict from 1500 to 2000, pp. 31-100. Oral Sander, Siyasi Tarih, İlkçağlardan 1918’e, pp. 70-77.
3 Pentarşi ve Küresel Fransa-Britanya Rekabeti, Fransız “Devrim ve Napolyon Savaşları” Paul Kennedy, “Strategy and Economics in the Preindustrial World” in The Rise and Fall of the Great Powers, Economic Change and Military Conflict from 1500 to 2000, pp. 100-142. Oral Sander, Siyasi Tarih, İlkçağlardan 1918’e, pp. 77-128.
4 “Viyana Düzeni” ve “Avrupa Uyumu”ndan Avrupalı Büyük Güçler’in Kutuplaşmasına Paul Kennedy, “Strategy and Economics in the Industrial Era” in The Rise and Fall of the Great Powers, Economic Change and Military Conflict from 1500 to 2000, pp. 143-249. Norman Rich, “Peacemaking 1814-1815” and “Peacekeeping 1815-1823: The Concert of Europe” in Great Power Diplomacy, 1814-1914, pp. 1-43. Norman Rich, “The Unification of Italy” in Great Power Diplomacy, 1814-1914, pp. 123-144. Norman Rich, “The Unification of Germany” in Great Power Diplomacy, 1814-1914, pp. 184-215. Norman Rich, “The Breakdown of Bismarck’s Alliance System” in Great Power Diplomacy, 1814-1914, pp. 251-262. Oral Sander, Siyasi Tarih, İlkçağlardan 1918’e, pp. 128-210.
5 Birinci Dünya Savaşı: Merkezi Güçler’in Hızlı bir Zafer Elde Etme Çabaları, ABD’nin Savaşa Girişi ve İtilaf Güçlerinin Nihai Zaferi Paul Kennedy, “Strategy and Economics in the Industrial Era” in The Rise and Fall of the Great Powers, Economic Change and Military Conflict from 1500 to 2000, pp. 250-274. Norman Rich, “Confrontational Diplomacy” in Great Power Diplomacy, 1814-1914, pp. 408-420. Norman Rich, “The Coming of World War I” in Great Power Diplomacy, 1814-1914, pp. 440-461. Oral Sander, Siyasi Tarih, İlkçağlardan 1918’e, pp. 259-285.
6 Arasınav -
7 Birinci Dünya Savaşı’nı Sona Erdiren Antlaşmalar, “Büyük Buhran”ın Uluslararası İlişkilere Etkisi ve Totaliter Rejimler ve Revizyonizmlerinin Yükselişi Milletler Cemiyeti’nin Kolektif Güvenlik Prensibinin Başarısızlıkları ve “Yatıştırma Politikası”nın İflası Paul Kennedy, “Strategy and Economics in the Preindustrial World” in The Rise and Fall of the Great Powers, Economic Change and Military Conflict from 1500 to 2000, pp. 275-320. Oral Sander, Siyasi Tarih, 1918-1994, pp. 13-45. Paul Kennedy, “Strategy and Economics in the Preindustrial World” in The Rise and Fall of the Great Powers, Economic Change and Military Conflict from 1500 to 2000, pp. 291-343. Oral Sander, Siyasi Tarih, 1918-1994, pp. 45-65.
8 İkinci Dünya Savaşı, Mihver Güçleri’nin “Yıldırım Zaferleri” (1939-42) ve “Büyük İttifak”ın Ezici Gücü (1943-45) Paul Kennedy, “Strategy and Economics in the Industrial Era” in The Rise and Fall of the Great Powers, Economic Change and Military Conflict from 1500 to 2000, pp. 333-357. Oral Sander, Siyasi Tarih, 1918-1994, pp. 101-169.
9 İkinci Dünya Savaşı Sonrası Düzenlemeleri, “Çift Kutuplu Dünya Düzeni”nin Ortaya Çıkışı, Avrupa’da “Demir Perde” ve “Soğuk Savaş”ın Başlaması Paul Kennedy, “Strategy and Economics, Today and Tomorrow” in The Rise and Fall of the Great Powers, Economic Change and Military Conflict from 1500 to 2000, pp. 357-395. Oral Sander, Siyasi Tarih, 1918-1994, pp. 170-253.
10 1960’lı Yıllarda Süper Güçlerin Rekabeti, Nükleer Savaş Tehditinden Süper Güçler Arasında Bir Dengeye ve Detant’a Paul Kennedy, “Strategy and Economics, Today and Tomorrow” in The Rise and Fall of the Great Powers, Economic Change and Military Conflict from 1500 to 2000, pp. 395-437. Oral Sander, Siyasi Tarih, 1918-1994, pp. 253-478.
11 Detant Dönemi’nin Son Ermesi, “İkinci Soğuk Savaş” ve Doğu Bloğu ile SSCB’in Çöküşü Paul Kennedy, “Strategy and Economics, Today and Tomorrow” in The Rise and Fall of the Great Powers, Economic Change and Military Conflict from 1500 to 2000, pp. 437-535. Oral Sander, Siyasi Tarih, 1918-1994, pp. 494-520.
12 Sunumlar -
13 Sunumlar
14 Sunumlar
15 Dersin gözden geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı

Paul Kennedy, The Rise and Fall of the Great Powers, Economic Change and Military Conflict from 1500 to 2000, Fontana Press. ISBN: 9780679720195.

Norman Rich, Great Power Diplomacy, 1814-1914, McGraw-Hill, New York, 1992, ISBN: 9780070522541.

Oral Sander, Siyasi Tarih, İlkçağlardan 1918’e, İmge Kitabevi. ISBN: 9789755330433.

Oral Sander, Siyasi Tarih, 1918-1994, İmge Kitabevi. ISBN: 9789755330051.

Önerilen Okumalar/Materyaller

Eric Hobsbawm, Age of Extremes: A History of the World, 1914-1991, Vintage, New York, 1995, ISBN: 9780679730057.

Derek Urwin, A Political History of Western Europe Since 1945, Longman, Londra, 1997. ISBN: 9780582039391.

Henry Kissinger, Diplomacy, Simon&Schuster, New York, 1994, ISBN: 9780671510992

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
15
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
20
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
25
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
0
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
0
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
0
Final Sınavı
1
0
    Toplam
0

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1
Hukuk alanında terim, kavram ve ilkelere dair bilgiye sahiptir.
2

Hukuksal sorunları analitik ve bütünsel bir bakış açısıyla çözer.

3

Hukuk alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

4

Hukuk kuram ve uygulamasındaki gelişmeleri ulusal, uluslararası ve disiplinler arası boyutta izleyerek değerlendirir.

5

Toplumsal, mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincindedir.

6

Yaratıcı ve yenilikçi düşünerek, sorunların çözümü için sorumluluk alır.

7

Hukukun kaynaklarını, hukuk metodolojisinin sağladığı yöntemlerle yorumlar.

8

İnsan haklarına saygılı bir adalet anlayışı içinde demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ilkeleri ışığında hukuk kurallarını yorumlar ve uygular.

9

Yaşam boyu öğrenme yaklaşımı çerçevesinde, güncel bilimsel kaynaklara, yargı içtihatlarına hakimdir

10

Hukuk konularında, ilgili kişi ve kurumları yazılı ve sözlü olarak bilgilendirir.

11

Bir yabancı dili kullanarak hukuk alanı ile ilgili güncel bilgileri ve mahkeme kararlarını izler, meslektaşları ile iletişim kurar (“European Language Portfolio Global Scale” Level B1) .

12

Hukuk alanının gerektiği düzeyde bilgisayar programları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır (“European Computer Driving Licence, Advanced Level”) .

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.